สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640
ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ และรับมอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ GIT Standard
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ The National Gems and Jewelry Testing Co. Ltd. (National Gemstone Testing Center) (NGTC), Beijing, China เพื่อร่วมสร้างมาตรฐานการตรวจสอบระดับสากล พร้อมยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับผ่าน GIT Standard ณ ห้อง 211A – 211C ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ หรือ GIT ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือในงานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ ครั้งที่ 68 ซึ่งห้องปฏิบัติการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ GIT Standard และรับมอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ GIT Standard ในปี 2566 จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรกรผกา อรรคนิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้รับมอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ GIT Standard ดังกล่าว
28 กันยายน 2566     |      335
ประกาศผลกิจกรรมคัดเลือกเกษตรกร สถานประกอบการด้านการเกษตรที่มีศักยภาพเพื่อยื่นขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภายใต้โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความมารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ตามที่สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้จัดโครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความมารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยได้งบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ได้คัดเลือกเกษตรกรจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย และแม่ฮ่องสอน กว่า 400 รายเพื่อยืนขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล IFOAM โดยมีเกษตรจังหวัดหรือผู้แทนแต่ละจังหวัด และเจ้าหน้าที่สถาบันฯเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือก  
30 มิถุนายน 2566     |      752
ให้การต้อนรับรองอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณาจารย์จากคณะผลิตกรรมการเกษตร เพื่อเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา  อรรคนิตย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ นางริมฤทัย  พุทธวงค์ หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะผลิตกรรมการเกษตร อาจารย์ ดร.กอบลาภ  อารีศรีสม รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี  อารีศรีสม และ ดร.นรินทร์  ท้าวแก่นจันทร์ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.สมจันทร์  บุญพันมี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และ ดร.สันติ  คงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม ในการเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ ห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์อิเล็กตรอน โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพ ของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และศูนย์สมุนไพรและแพทย์แผนไทยแม่โจ้ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9 ธันวาคม 2565     |      555
ทั้งหมด 2 หน้า