ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์

ผู้อํานวยการ
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพ
และ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์


การให้บริการของหน่วยงาน

   บริการวิเคราะห์ทดสอบ

   บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

   ที่ปรึกษาและโครงการพิเศษ

   ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ MMO


ข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรม