ผู้บริหาร

ฝ่ายสำนักงานเลขานุการ

ฝ่ายห้องปฏิบัติการ

ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมปัจจัยการผลิต

ฝ่ายที่ปรึกษาระบบและโครงการพิเศษ

เจ้าหน้าที่ปรึกษาระบบมาตรฐานสากล
เจ้าหน้าที่ปรึกษาระบบมาตรฐานสากล
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฝ่ายโครงการที่ปรึกษาฯ