สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา  อรรคนิตย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ นางริมฤทัย  พุทธวงค์ หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะผลิตกรรมการเกษตร อาจารย์ ดร.กอบลาภ  อารีศรีสม รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี  อารีศรีสม และ ดร.นรินทร์  ท้าวแก่นจันทร์ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.สมจันทร์  บุญพันมี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และ ดร.สันติ  คงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม ในการเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ ห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์อิเล็กตรอน โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพ ของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และศูนย์สมุนไพรและแพทย์แผนไทยแม่โจ้ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 9/12/2565 13:28:06     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 407

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ จดหมายข่าว

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      61