สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 053-875640
ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Yunnan Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา  อรรคนิตย์ ผู้อำนวยการ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนันท์ภัสร์  ราษฎร์นิยม อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Yunnan Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีDr.Yan  LIU  Position Dean of International College YUA Dr.Chongye  FANG Position Deputy Dean, College of Food Science and Technology YUA Prof.Aixiang  HUANG Position Professor, College of food Science and Technology YUA and Ms.Wensha  MA Position Teacher of International College.ในการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของสถาบัน
7 กันยายน 2566     |      38
ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน “สำหรับขอ ขึ้นทะเบียนห้องปฎิบัติการ GIT Standard” จากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน “สำหรับขอขึ้นทะเบียนห้องปฎิบัติการ GIT Standardสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เข้ารับการตรวจประเมินสำหรับการขอขึ้นทะเบียนห้องปฎิบัติการ GIT Standard โดยมีคณะผู้ตรวจประเมินจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)  นำโดย นางวาสนา  แววศรี หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และนางสาวพิชญา  อัครานุรักษ์กุล ผู้ตรวจประเมินวิชาการ ในระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกรยติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยมี นางริมฤทัย  พุทธวงค์ หัวหน้าฝ่ายห้องปฎิบัติการ และบุคลากรของหน่วยงานให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประเมินดังกล่าว
9 สิงหาคม 2566     |      151
ประกาศผลกิจกรรมคัดเลือกเกษตรกร สถานประกอบการด้านการเกษตรที่มีศักยภาพเพื่อยื่นขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภายใต้โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความมารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ตามที่สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้จัดโครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความมารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยได้งบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ได้คัดเลือกเกษตรกรจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย และแม่ฮ่องสอน กว่า 400 รายเพื่อยืนขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล IFOAM โดยมีเกษตรจังหวัดหรือผู้แทนแต่ละจังหวัด และเจ้าหน้าที่สถาบันฯเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือก  
30 มิถุนายน 2566     |      414
กิจกรรม Big cleaning day และสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2566
ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์จัดกิจกรรมโครงการ Big cleaning day และสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2566 พร้อมทั้งร่วมกิจกรรม Big Cleaning day ประจำปี 2566 ร่วมกับหน่วยงานภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร และหน่วยความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร เป็นประธาน ในกิจกรรมดังกล่าวได้ร่วมกันทำความสะอาดรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ คัดแยกขยะและจัดการขยะในสำนักงาน คัดกระดาษใช้แล้วจำนวน 2 หน้า และนำไปย่อยทำลายร่วมกับสำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกันปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน ช่วงเวลา 11.00 – 13.00 น. และรับผิดชอบบริเวณสถานที่ทำงานของตนเอง เพื่อร่วมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน ของทุกปี) และ MJU Big cleaning day ประจำปี 2566
4 มิถุนายน 2566     |      643
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ติดตามคุณภาพภายในสำหรับการวิเคราะห์ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ภายใต้โครงการ "การส่งเสริมการนำมาตรฐานห้องปฏิบัติการไปทดสอบผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับเพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานอัญมณีและเครื่องประดับ"
ระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้ให้การต้อนรับคณะที่ปรึกษาจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ คือ นางสาวมณฑิรา เสนีย์วงศ์ ณ อยุทธนา และนางสาวธิดารัตน์ เมืองไทย ได้เข้าให้คำปรึกษาการจัดทำมาตรฐานห้องปฏิบัติการ GIT Standard ภายใต้โครงการ "การส่งเสริมการนำมาตรฐานห้องปฏิบัติการไปทดสอบผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับเพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานอัญมณีและเครื่องประดับ" การติดตามคุณภาพภายในสำหรับการวิเคราะห์ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ และตรวจเอกสารข้อมูลระบบของห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ มี นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ นายทนง ลีลาวัฒนสุข รองผู้อำนวยการ และคณะของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เข้าร่วมติดตามการดำเนินงานดังกล่าวและเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
24 เมษายน 2566     |      6556
กิจกรรมฝึกอบรมในหัวข้อมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ IFOAM และการตรวจรับรอง ภายใต้โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงราย
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรม ในหัวข้อมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ IFOAM และการตรวจรับรอง ภายใต้โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภายใต้โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณนาถฤดี นาครวาจา และคุณสำเนียง ราบุรี ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล(IFOAM) เป็นวิทยากร ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์รูม เชียงราย ที่ผ่านมา ภายในกิจกรรม เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมได้รับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ MMO เป็นของที่ระลึกในการเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย
29 มีนาคม 2566     |      297
กิจกรรมฝึกอบรมในหัวข้อมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ IFOAM และการตรวจรับรอง ภายใต้โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จังหวัดพะเยา
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรม ในหัวข้อมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ IFOAM และการตรวจรับรอง ภายใต้โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภายใต้โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณนาถฤดี นาครวาจา และคุณสำเนียง ราบุรี ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล(IFOAM) เป็นวิทยากร ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ ที่ผ่านมา ภายในกิจกรรม เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมได้รับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ MMO เป็นของที่ระลึกในการเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย
28 มีนาคม 2566     |      203
พิธีเปิดและประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ "โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์" ประจำปีงบประมาณ 2566 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้จัดพิธีเปิดโครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์ ผู้อํานวยการฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีเปิดและประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการฯ ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้รับเกียรติจาก นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน มาเป็นประธานในพิธีเปิด ครั้งนี้ โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดขึ้นในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ และน่าน เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านเการเกษตรในเรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล และเพื่อส่งเสริมยกระดับเกษตรกรและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ยื่นขอการรับรองมาตรฐานอินทรีย์เกษตรอินทรีย์ในระดับสากล ผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ มุ่งเน้นนโยบายให้ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารที่มีคุณค่าและมูลค่าสูง เพื่อเศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก และพึ่งพาตนเองได้ ยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต
27 มีนาคม 2566     |      108
ทั้งหมด 41 หน้า