สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640
ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน “สำหรับขอ ขึ้นทะเบียนห้องปฎิบัติการ GIT Standard” จากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน “สำหรับขอขึ้นทะเบียนห้องปฎิบัติการ GIT Standardสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เข้ารับการตรวจประเมินสำหรับการขอขึ้นทะเบียนห้องปฎิบัติการ GIT Standard โดยมีคณะผู้ตรวจประเมินจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)  นำโดย นางวาสนา  แววศรี หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และนางสาวพิชญา  อัครานุรักษ์กุล ผู้ตรวจประเมินวิชาการ ในระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกรยติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยมี นางริมฤทัย  พุทธวงค์ หัวหน้าฝ่ายห้องปฎิบัติการ และบุคลากรของหน่วยงานให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประเมินดังกล่าว
9 สิงหาคม 2566     |      265
ประกาศผลกิจกรรมคัดเลือกเกษตรกร สถานประกอบการด้านการเกษตรที่มีศักยภาพเพื่อยื่นขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภายใต้โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความมารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ตามที่สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้จัดโครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความมารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยได้งบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ได้คัดเลือกเกษตรกรจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย และแม่ฮ่องสอน กว่า 400 รายเพื่อยืนขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล IFOAM โดยมีเกษตรจังหวัดหรือผู้แทนแต่ละจังหวัด และเจ้าหน้าที่สถาบันฯเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือก  
30 มิถุนายน 2566     |      679
กิจกรรม Big cleaning day และสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2566
ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์จัดกิจกรรมโครงการ Big cleaning day และสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2566 พร้อมทั้งร่วมกิจกรรม Big Cleaning day ประจำปี 2566 ร่วมกับหน่วยงานภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร และหน่วยความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร เป็นประธาน ในกิจกรรมดังกล่าวได้ร่วมกันทำความสะอาดรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ คัดแยกขยะและจัดการขยะในสำนักงาน คัดกระดาษใช้แล้วจำนวน 2 หน้า และนำไปย่อยทำลายร่วมกับสำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกันปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน ช่วงเวลา 11.00 – 13.00 น. และรับผิดชอบบริเวณสถานที่ทำงานของตนเอง เพื่อร่วมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน ของทุกปี) และ MJU Big cleaning day ประจำปี 2566
4 มิถุนายน 2566     |      817
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ติดตามคุณภาพภายในสำหรับการวิเคราะห์ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ภายใต้โครงการ "การส่งเสริมการนำมาตรฐานห้องปฏิบัติการไปทดสอบผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับเพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานอัญมณีและเครื่องประดับ"
ระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้ให้การต้อนรับคณะที่ปรึกษาจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ คือ นางสาวมณฑิรา เสนีย์วงศ์ ณ อยุทธนา และนางสาวธิดารัตน์ เมืองไทย ได้เข้าให้คำปรึกษาการจัดทำมาตรฐานห้องปฏิบัติการ GIT Standard ภายใต้โครงการ "การส่งเสริมการนำมาตรฐานห้องปฏิบัติการไปทดสอบผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับเพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานอัญมณีและเครื่องประดับ" การติดตามคุณภาพภายในสำหรับการวิเคราะห์ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ และตรวจเอกสารข้อมูลระบบของห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ มี นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ นายทนง ลีลาวัฒนสุข รองผู้อำนวยการ และคณะของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เข้าร่วมติดตามการดำเนินงานดังกล่าวและเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
24 เมษายน 2566     |      6644
กิจกรรมฝึกอบรมในหัวข้อมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ IFOAM และการตรวจรับรอง ภายใต้โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงราย
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรม ในหัวข้อมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ IFOAM และการตรวจรับรอง ภายใต้โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภายใต้โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณนาถฤดี นาครวาจา และคุณสำเนียง ราบุรี ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล(IFOAM) เป็นวิทยากร ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์รูม เชียงราย ที่ผ่านมา ภายในกิจกรรม เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมได้รับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ MMO เป็นของที่ระลึกในการเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย
29 มีนาคม 2566     |      573
กิจกรรมฝึกอบรมในหัวข้อมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ IFOAM และการตรวจรับรอง ภายใต้โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จังหวัดพะเยา
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรม ในหัวข้อมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ IFOAM และการตรวจรับรอง ภายใต้โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภายใต้โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณนาถฤดี นาครวาจา และคุณสำเนียง ราบุรี ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล(IFOAM) เป็นวิทยากร ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ ที่ผ่านมา ภายในกิจกรรม เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมได้รับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ MMO เป็นของที่ระลึกในการเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย
28 มีนาคม 2566     |      474
พิธีเปิดและประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ "โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์" ประจำปีงบประมาณ 2566 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้จัดพิธีเปิดโครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์ ผู้อํานวยการฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีเปิดและประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการฯ ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้รับเกียรติจาก นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน มาเป็นประธานในพิธีเปิด ครั้งนี้ โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดขึ้นในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ และน่าน เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านเการเกษตรในเรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล และเพื่อส่งเสริมยกระดับเกษตรกรและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ยื่นขอการรับรองมาตรฐานอินทรีย์เกษตรอินทรีย์ในระดับสากล ผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ มุ่งเน้นนโยบายให้ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารที่มีคุณค่าและมูลค่าสูง เพื่อเศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก และพึ่งพาตนเองได้ ยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต
27 มีนาคม 2566     |      168
กิจกรรมฝึกอบรมในหัวข้อมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ IFOAM และการตรวจรับรอง ภายใต้โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จังหวัดน่าน
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรม ในหัวข้อมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ IFOAM และการตรวจรับรอง ภายใต้โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภายใต้โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณนาถฤดี นาครวาจา และคุณสำเนียง ราบุรี ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล(IFOAM) เป็นวิทยากร ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณวันที่ 25 มีนาคม 2566 ณโรงแรมโรงแรมดิอิมเพรส น่าน ที่ผ่านมา ภายในกิจกรรม เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมได้รับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ MMO เป็นของที่ระลึกในการเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย
27 มีนาคม 2566     |      184
ทั้งหมด 42 หน้า