สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

รับสมัครบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ประกาศสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทั้งนี้ รายละเอียดดังเอกสารแนบ สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1IKjk-7qJQebZemd4KMr-mAIbMc0CqfQM?usp=sharingกำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่  8 กรกฎาคม 2567ให้ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์มายัง สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.) หรือ E-mail : saraban.iqs@mju.ac.thสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวผริตา  วงศ์ไชยลึก หมายเลขโทรศัพท์ 0 5387 5643
21 มิถุนายน 2567
กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2567
เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ร่วมกิจกรรม Big cleaning day ประจำปี 2567 พร้อมหน่วยงานภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประกอบด้วยสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร และหน่วยความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมจำนวน 5 หน่วยงาน โดยมีสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร เป็นผู้จัดกิจกรรมดังกล่าว  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์  สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร เป็นประธาน ในกิจกรรมดังกล่าว ภายในกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ คัดแยกขยะและจัดการขยะในสำนักงาน คัดกระดาษใช้แล้วจำนวน 2 หน้า ร่วมกันปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน ช่วงเวลา 12.00 – 13.00 น. และรับผิดชอบบริเวณสถานที่ทำงานของตนเอง เพื่อร่วมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน ของทุกปี) และ MJU Big cleaning day ประจำปี 2567 ทั้งนี้ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การจัดการของเสียในสำนักงาน แยกขยะ Reuse และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การจัดการของเสียในสำนักงาน แยกขยะ Recycle
10 มิถุนายน 2567
ร่วมงานพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมมอบกระเช้าแสดงความยินดี
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมงานพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมมอบกระเช้าแสดงความยินดี โดยมีนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง โดยมี นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายณัชฐเดช มุลาลี นานอำเภอสันทราย นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
27 พฤษภาคม 2567
สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย นำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เข้าศึกษาดูงานฝ่ายห้องปฏิบัติการ และฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมปัจจัยการผลิตสถาบันฯ
เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 - 15.00 น.สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ให้การต้อนรับสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยนายกฤษณโชติ  ประชาโรจน์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ในการนำนักศึกษาเข้าศึกษาฝึกวิชาชีพจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จำนวน 11 คน และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จำนวน 3 คนดูงาน รวมจำนวน 14 คน เข้าดูงานยังสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการ เกี่ยวกับหัวข้อ การวิเคราะห์สาร และฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมปัจจัยการผลิต หัวข้อปัจจัยการผลิตพืช 
2 พฤษภาคม 2567
กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2567
เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ร่วมกิจกรรม Big cleaning day ประจำปี 2567 พร้อมหน่วยงานภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประกอบด้วยสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร และหน่วยความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมจำนวน 5 หน่วยงาน โดยมีสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร เป็นผู้จัดกิจกรรมดังกล่าว  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์  สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร เป็นประธาน ในกิจกรรมดังกล่าว ภายในกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ คัดแยกขยะและจัดการขยะในสำนักงาน คัดกระดาษใช้แล้วจำนวน 2 หน้า ร่วมกันปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน ช่วงเวลา 12.00 – 13.00 น. และรับผิดชอบบริเวณสถานที่ทำงานของตนเอง เพื่อร่วมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน ของทุกปี) และ MJU Big cleaning day ประจำปี 2567 ทั้งนี้ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การจัดการของเสียในสำนักงาน แยกขยะ Reuse และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การจัดการของเสียในสำนักงาน แยกขยะ Recycle
10 มิถุนายน 2567
ร่วมงานพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมมอบกระเช้าแสดงความยินดี
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมงานพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมมอบกระเช้าแสดงความยินดี โดยมีนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง โดยมี นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายณัชฐเดช มุลาลี นานอำเภอสันทราย นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
27 พฤษภาคม 2567
สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย นำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เข้าศึกษาดูงานฝ่ายห้องปฏิบัติการ และฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมปัจจัยการผลิตสถาบันฯ
เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 - 15.00 น.สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ให้การต้อนรับสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยนายกฤษณโชติ  ประชาโรจน์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ในการนำนักศึกษาเข้าศึกษาฝึกวิชาชีพจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จำนวน 11 คน และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จำนวน 3 คนดูงาน รวมจำนวน 14 คน เข้าดูงานยังสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการ เกี่ยวกับหัวข้อ การวิเคราะห์สาร และฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมปัจจัยการผลิต หัวข้อปัจจัยการผลิตพืช 
2 พฤษภาคม 2567
จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสของหน่วยงานและร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567
ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 ช่วงเช้า บุคลากรของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ พร้อมใจจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสของหน่วยงานเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องข้าวหอมแดง มี นายติ๊บ  มูลเมือง นายนิวัช  ออนศรี และนายรุ่งโรจน์  มณี และช่วงบ่าย สถาบันฯ ได้เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องในวันสงกรานต์ 2567 สืบสานสงกรานต์วิถีไทย
22 เมษายน 2567
ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ และรับมอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ GIT Standard
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ The National Gems and Jewelry Testing Co. Ltd. (National Gemstone Testing Center) (NGTC), Beijing, China เพื่อร่วมสร้างมาตรฐานการตรวจสอบระดับสากล พร้อมยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับผ่าน GIT Standard ณ ห้อง 211A – 211C ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ หรือ GIT ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือในงานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ ครั้งที่ 68 ซึ่งห้องปฏิบัติการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ GIT Standard และรับมอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ GIT Standard ในปี 2566 จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรกรผกา อรรคนิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้รับมอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ GIT Standard ดังกล่าว
28 กันยายน 2566
กิจกรรมฝึกอบรมในหัวข้อมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ IFOAM และการตรวจรับรอง ภายใต้โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงราย
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรม ในหัวข้อมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ IFOAM และการตรวจรับรอง ภายใต้โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภายใต้โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณนาถฤดี นาครวาจา และคุณสำเนียง ราบุรี ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล(IFOAM) เป็นวิทยากร ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์รูม เชียงราย ที่ผ่านมา ภายในกิจกรรม เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมได้รับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ MMO เป็นของที่ระลึกในการเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย
29 มีนาคม 2566
กิจกรรมฝึกอบรมในหัวข้อมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ IFOAM และการตรวจรับรอง ภายใต้โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จังหวัดพะเยา
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรม ในหัวข้อมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ IFOAM และการตรวจรับรอง ภายใต้โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภายใต้โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณนาถฤดี นาครวาจา และคุณสำเนียง ราบุรี ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล(IFOAM) เป็นวิทยากร ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ ที่ผ่านมา ภายในกิจกรรม เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมได้รับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ MMO เป็นของที่ระลึกในการเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย
28 มีนาคม 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ประกาศสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทั้งนี้ รายละเอียดดังเอกสารแนบ สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1IKjk-7qJQebZemd4KMr-mAIbMc0CqfQM?usp=sharingกำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่  8 กรกฎาคม 2567ให้ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์มายัง สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.) หรือ E-mail : saraban.iqs@mju.ac.thสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวผริตา  วงศ์ไชยลึก หมายเลขโทรศัพท์ 0 5387 5643
21 มิถุนายน 2567
ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ และรับมอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ GIT Standard
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ The National Gems and Jewelry Testing Co. Ltd. (National Gemstone Testing Center) (NGTC), Beijing, China เพื่อร่วมสร้างมาตรฐานการตรวจสอบระดับสากล พร้อมยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับผ่าน GIT Standard ณ ห้อง 211A – 211C ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ หรือ GIT ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือในงานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ ครั้งที่ 68 ซึ่งห้องปฏิบัติการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ GIT Standard และรับมอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ GIT Standard ในปี 2566 จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรกรผกา อรรคนิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้รับมอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ GIT Standard ดังกล่าว
28 กันยายน 2566
เข้าร่วมการออกบูธจัดแสดงนิทรรศการการขับเคลื่อนสังคมเกษตรอินทรีย์
ในระหว่างวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมการออกบูธจัดแสดงนิทรรศการการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ ในงาน "รวมพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ เพื่อเรา...เพื่อโลก กับงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 8" ณ สวนสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกับภาคีขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ระบบอาหารยั่งยืน ตอบโจทย์ BGC Economy Model ยกระดับทั้งห่วงโซ่ : เกษตรอินทรีย์สู่ SME ผู้ประกอบการสู่ธุรกิจเกื้อกูลสังคม เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ทั้งนี้ ภายในงานได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ
21 กุมภาพันธ์ 2566
การประกาศวิจารณ์ร่างการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วิตามิน จำนวน 1 ชุด
31/5/2567 12:12:43
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์คาร์บอนรวม (TOC) ไนโตรเจน (TNb) และซัลเฟอร์ จำนวน 1 ชุด
31/5/2567 12:08:16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำชุดอุปกรณ์การฝึกอบรมภายใต้โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/3/2566 16:32:14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 50 รายการ ภายใต้โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/3/2566 16:25:14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ ภายใต้โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/3/2566 13:54:31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องวิเคราะห์จุลชีววิทยาในอาหาร จำนวน 1 เครื่อง
23/12/2565 11:44:32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/12/2565 14:23:34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องสกัดตัวอย่างด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์เหนือจุดวิกฤต จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/12/2565 16:38:18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องถ่ายภาพสารพันธุกรรมจากเจล จำนวน 1 เครื่อง
6/12/2565 14:38:42
ประกาศวิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะฯ การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องวิเคราะห์จุลชีววิทยาในอาหาร จำนวน 1 เครื่อง
15/11/2565 11:02:11
รับสมัครบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
21/6/2567 14:45:59
ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ และรับมอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ GIT Standard
28/9/2566 14:37:26
ประกาศผลกิจกรรมคัดเลือกเกษตรกร สถานประกอบการด้านการเกษตรที่มีศักยภาพเพื่อยื่นขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภายใต้โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความมารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
30/6/2566 9:31:17
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 3/2565
14/12/2565 15:46:31
ให้การต้อนรับรองอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณาจารย์จากคณะผลิตกรรมการเกษตร เพื่อเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
9/12/2565 13:28:06
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 3/2565
7/12/2565 16:29:55
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 2/2565
29/11/2565 11:32:46
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 3/2565 "ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี"
29/11/2565 11:35:10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 2/2565
23/11/2565 9:36:39
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 2/2565 "ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี"
11/11/2565 10:33:58

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

การประกาศวิจารณ์ร่างการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วิตามิน จำนวน 1 ชุด
31/5/2567 12:12:43
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์คาร์บอนรวม (TOC) ไนโตรเจน (TNb) และซัลเฟอร์ จำนวน 1 ชุด
31/5/2567 12:08:16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำชุดอุปกรณ์การฝึกอบรมภายใต้โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/3/2566 16:32:14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 50 รายการ ภายใต้โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/3/2566 16:25:14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ ภายใต้โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/3/2566 13:54:31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องวิเคราะห์จุลชีววิทยาในอาหาร จำนวน 1 เครื่อง
23/12/2565 11:44:32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/12/2565 14:23:34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องสกัดตัวอย่างด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์เหนือจุดวิกฤต จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/12/2565 16:38:18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องถ่ายภาพสารพันธุกรรมจากเจล จำนวน 1 เครื่อง
6/12/2565 14:38:42
ประกาศวิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะฯ การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องวิเคราะห์จุลชีววิทยาในอาหาร จำนวน 1 เครื่อง
15/11/2565 11:02:11