สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 053-875640

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 2/2565

>>> ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ปรับปรุงข้อมูล : 23/11/2565 9:36:39     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 56

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ข่าวล่าสุด

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ได้เข้าดำเนินการตรวจประเมินขอบข่ายและเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
                ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ได้เข้าดำเนินการตรวจประเมินขอบข่ายและเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้ให้การต้อนรับคณะที่ปรึกษาจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ คือ นางสาวมณฑิรา  เสนีย์วงศ์ ณ อยุทธนา และนางสาวธิดารัตน์  เมืองไทย เพื่อเข้าดำเนนงานโครงการ“การส่งเสริมการนำมาตรฐานห้องปฏิบัติการไปทดสอบผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานอัญมณีและเครื่องประดับ” โดยมีการอบรมการจัดทำมาตรฐานสำหรับห้องปฏิบัติบัคิการ และตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ระหว่างวันที่ 11- 12 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา 
17 มกราคม 2566     |      35
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เข้าตรวจเยี่ยมสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
                             เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เข้าตรวจเยี่ยมสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อประชุมหารือรายละเอียดของโครงการ และประเมินขอบข่ายห้องปฎิบัติการสำหรับการจัดทำมาตรฐาน GIT Standard ภายใต้โครงการ “การส่งเสริมการนำมาตรฐานห้องปฏิบัติการไปทดสอบผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานอัญมณีและเครื่องประดับ” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา  อรรคนิตย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ นางริมฤทัย  พุทธวงค์  หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการ และนางสาวสุชัญญา  โกจินอก ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์  ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวนา  แววศรี และนางสาวมณฑิรา  เสนีย์วงศ์ ณ อยุทธนา คณะผู้ประเมินจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
17 มกราคม 2566     |      30