ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 053-875640

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์

ผู้อํานวยการ
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพ
และ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์


การให้บริการของหน่วยงาน

   บริการวิเคราะห์ทดสอบ

   บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

   ที่ปรึกษาและโครงการพิเศษ

   ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ MMO


                     

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประกาศสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เรื่อง ขยายระยะเวลาในการใช้ประกาศสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เรื่อง แนวปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
30 กรกฎาคม 2564
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง แนวปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (วันที่ 13-31 กรกฎาคม 2564)
16 กรกฎาคม 2564
การเข้าตรวจประเมินมาตรฐานปัจจัยการผลิตอินทรีย์ ACT-IFOAM จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)
การเข้าตรวจประเมินมาตรฐานปัจจัยการผลิตอินทรีย์ ACT-IFOAM                                เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุใบรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตอินทรีย์ ACT-IFOAM ของผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ MMO ตราแม่โจ้กรีน ประจำปี 2564 จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)                                โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์ ผู้อํานวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ นายพัฒน์  โกจินอก หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมปัจจัยการผลิต และบุคลากรในฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมปัจจัยการผลิต ให้การต้อนรับ
6 กรกฎาคม 2564
ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์ บอกเล่า และแบ่งปันความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารออร์แกนิค กิจกรรม Food Talks 2021 #5 "All About Organics" อาหารออร์แกนิค
ข่าว กิจกรรม Food Talks 2021 #5 "All About Organics" อาหารออร์แกนิค บอกเล่า และแบ่งปันความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารออร์แกนิค                                เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. - 11.30 น.  สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร  (Food Innopolis) และเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้บรรยายในกิจกรรม Food Talks 2021 #5 "All About Organics" อาหารออร์แกนิค จากธรรมชาติสู่ชีวิตที่ยั่งยืน"                                โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์  และอาจารย์ ดร. แสงเดือน อินชนบท จากคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาบอกเล่า และแบ่งปันความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารออร์แกนิค รวมทั้งแนะนำวิธีปลูกผักและผลไม้ให้เป็นออร์แกนิค มาตรฐานสินค้าออร์แกนิคที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ประกอบการและผู้สนใจทุกท่าน "ได้รู้ว่าอาหารออร์แกนิกดีกว่าอาหารทั่วไปจริงหรือไม่"สามารถรับชมได้ที่ คลิก >> https://www.facebook.com/watch/live/?v=143682261081535&ref=watch_permalink
6 กรกฎาคม 2564
ประกาศสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เรื่อง ขยายระยะเวลาในการใช้ประกาศสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ฉบับลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564
7 พฤษภาคม 2564
ประกาศสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (แนวปฏิบัติงานของบุคลากร ระหว่างวันที่ 19-30 เมษายน พ.ศ. 2564)
7 พฤษภาคม 2564
ประกาศสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เรื่อง ขยายระยะเวลาในการใช้ประกาศสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ฉบับลงวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564
30 เมษายน 2564
ประกาศสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564
16 เมษายน 2564
แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นการชั่วคราว
14 เมษายน 2564
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา  อรรคนิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโดยมี อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง รวมทั้งสิ้น จำนวน 9 คน เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการตามระบบ ISO/IEC 17025 ของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
23 มีนาคม 2564
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
          เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืช เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านอารักขาพืชระดับอำเภอ และเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช รวมทั้งสิ้น จำนวน 46 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เรื่อง สารชีวภัณฑ์และเทคนิคการผลิตเชื้อจุลินทรีย์ สำหรับควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช ของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
23 มีนาคม 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์ เข้ารับรางวัลหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย 2564
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เข้ารับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2564 จัดโดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี/เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร โดยผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้รับรางวัล Best Practice Awards 2021 “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” สาขา บริหารและพัฒนาองค์กร                    ทั้งนี้ โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คนไทยประกอบคุณงามความดี มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคม ประเทศชาติ ตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่าง ๆ โดยคณะทำงานของโครงการฯ จะคัดเลือก คัดสรรบุคคลและองค์กรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ ให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวเพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
9 มีนาคม 2564
กิจกรรมทำบุญอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประจำปี พ.ศ. 2564
กิจกรรมทำบุญอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประจำปี พ.ศ. 2564           เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันบริการตรวจสอบคุรภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดกิจกรรมทำบุญอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมรับพรจากคณะสงฆ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน  มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประธานคณะกรรมการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมีรองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น ที่ปรึกษาสถาบันฯ และกรรมการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ร่วมกิจกรรมด้วย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ตลอดจนพนักงาน และบุคลากรจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
23 กุมภาพันธ์ 2564
ห้องปฏิบัติการ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) ได้ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017
ห้องปฏิบัติการ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) ได้ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017 และข้อกำหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ จากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ในขอบข่ายการทดสอบ Coliform และ Total plate count ในน้ำ, Total plate count ในหัวเชื้อจุลินทรีย์, Total plate count ในน้ำหมักชีวภาพ, Total plate count ในอาหาร และสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออแกโนฟอสเฟต ในผักใบเขียว
18 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (e-bidding)
30 ธันวาคม 2563
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 7 ณ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 7 ณ สวนสามพราน ซึ่งจัดโดยสามพรานโมเดลกับจังหวัดนครปฐม เพื่อขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ เมื่อวันที่ 11-13 ธันวาคม 2563 ภายใต้แนวคิด “เราปรับ...โลกเปลี่ยน” ชีวิตวิถีใหม่ ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์   ซึ่งประชาชนได้ให้ความสนใจมาเลือกสินค้าเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ที่รักและห่วงใยสุขภาพ ภายในงานมีพืชผัก อาหารอินทรีย์ และยังมาเรียนรู้มาหาแรงบันดาลใจใหม่ ๆ เพื่อการปรับตัว พึ่งพาตนเอง สร้างการเปลี่ยนแปลง และมีการคุมเข้มให้ห่างไกลจากโควิด-19  โดยได้รับเกียรติจากหม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานพิธีเปิดงาน                   โดยสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้ดำเนินการออกบูธแสดงสินค้าเพื่อให้บริการด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา  อรรคนิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ทำหน้าที่แนะนำให้ความรู้และความเข้าใจการใช้ผลิตภัณฑ์แก่ผู้เข้าเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย
24 ธันวาคม 2563
โครงการจัดทำระบบควบคุมภายในกลุ่ม (Internal control system) ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์
จัดทำระบบควบคุมภายในกลุ่ม (Internal control system) ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ กิจกรรมให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯในวันที่ 1-10 กันยายน 2563 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ดำเนินงานกิจกรรมให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ที่เข้าร่วมโครงการจัดทำระบบควบคุมภายในกลุ่ม (Internal control system) ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวครบวงจร กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จำนวน 20 กลุ่ม ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยมีหลักสูตรให้ความรู้ดังต่อไปนี้ ข้อกำหนดระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มกษ. 9000 เล่ม 1 เรื่อง การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ และ มกษ. 9000 เล่ม 4 เรื่อง ข้าวอินทรีย์ วิทยากร ดดย นายชินอิศเรศ ฐิติชาตินันท์ข้อกำหนดระบบควบคุมภายในกลุ่ม (Internal Control System ; ICS) ตามระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ วิทยากรโดยนายจารึก วงศ์ปิยมารัตน์วัตถุประสงค์        เพื่อจัดทำระบบควบคุมภายในกลุ่ม (Internal control system) ตามระบบการผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่มใหม่ ได้ผ่านการอบรมและได้รับความรู้ข้อกำหนดระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มกษ. 9000  เล่ม 1 เรื่อง การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ และ มกษ. 9000 เล่ม 4 เรื่อง ข้าวอินทรีย์ และข้อกำหนดระบบควบคุมภายในกลุ่ม (Internal Control System ; ICS) ตามระบบการผลิตข้าวอินทรีย์  กิจกรรมจัดฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในกลุ่ม ตามระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2563 สถาบันฯ ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในกลุ่ม ตามระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ แก่คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ที่เข้าร่วมโครงการจัดทำระบบควบคุมภายในกลุ่ม (Internal control system) ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวครบวงจร กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จำนวน 20 กลุ่ม ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามวัตถุประสงค์         เพื่อจัดทำระบบควบคุมภายในกลุ่ม (Internal control system) ตามระบบการผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่มใหม่ โดยคณะกรรมการกลุ่ม ต้องผ่านการฝึกอบรมและได้รับความรู้ การตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพภายในกลุ่ม ตามระบบการผลิตข้าวอินทรีย์กิจกรรมการตรวจประเมินแปลงภายในกลุ่ม ช่วงเดือนตุลาคม 2563 สถาบันฯ ได้จัดทีมตรวจประเมินคุณภาพภายในกลุ่ม เพื่อดำเนินการตรวจแปลงภายในกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ที่เข้าร่วมโครงการจัดทำระบบควบคุมภายในกลุ่ม (Internal control system) ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวครบวงจร กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จำนวน 20 กลุ่ม ตามมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ ทุกกลุ่ม รวมจำนวนทั้งสิ้น 1000 แปลงวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำระบบควบคุมภายในกลุ่ม (Internal control system) ตามระบบการผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่มใหม่ โดยทุกกลุ่มต้องได้รับการตรวจประเมินแปลงภายในทุกแปลง และระบบคุณภาพภายในกลุ่ม เพื่อส่งเสริม และฝึกให้คณะกรรมการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เรียนรู้เทคนิค วิธีการตรวจประเมิน การบันทึก การสังเกต การตรวจประเมิน ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้เองในปีถัดไป
14 ธันวาคม 2563
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพ ในงานฮักงานข้าวมาร์เก็ตแฟร์ (Hug Khao Market Fair) 2563
เมื่อวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมาสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้รับเชิญจากองค์กรเมอร์ซี่คอร์ (Mercy Corps) ให้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพ ในงานฮักงานข้าวมาร์เก็ตแฟร์ (Hug Khao Market Fair) 2563 ณ ลานกิจกรรมกลางแจ้ง ด้านหน้าห้างบิ๊กซี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี           ทั้งนี้สถาบันฯ ได้มีการออกบูธสร้างความรู้และความเข้าใจ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 นำโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา  อรรคนิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และนายพัฒน์  โกจินอก หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมปัจจัยการผลิต ได้เป็นวิทยากรในการอบรม ณ บ้านสวนคุณตา แอนด์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 โดยให้ความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มเกษตรกรในโครงการฮักข้าว
2 ธันวาคม 2563
ประกาศสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ รอบที่ 2
23 พฤศจิกายน 2563
ต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) และคณะ ในการลงพื้นที่ติดตามงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ
ต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) และคณะ ในการลงพื้นที่ติดตามงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์        เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) ได้กำหนดประชุมและลงพื้นที่หารือร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (Center of Excellent : CoE) ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC (Agritech and Innovation Center) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้นที่ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการและนำเสนอแนวทางการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13 พฤศจิกายน 2563
ดูทั้งหมด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์ เข้ารับรางวัลหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย 2564
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เข้ารับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2564 จัดโดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี/เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร โดยผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้รับรางวัล Best Practice Awards 2021 “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” สาขา บริหารและพัฒนาองค์กร                    ทั้งนี้ โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คนไทยประกอบคุณงามความดี มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคม ประเทศชาติ ตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่าง ๆ โดยคณะทำงานของโครงการฯ จะคัดเลือก คัดสรรบุคคลและองค์กรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ ให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวเพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
9 มีนาคม 2564
กิจกรรมทำบุญอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประจำปี พ.ศ. 2564
กิจกรรมทำบุญอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประจำปี พ.ศ. 2564           เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันบริการตรวจสอบคุรภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดกิจกรรมทำบุญอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมรับพรจากคณะสงฆ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน  มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประธานคณะกรรมการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมีรองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น ที่ปรึกษาสถาบันฯ และกรรมการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ร่วมกิจกรรมด้วย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ตลอดจนพนักงาน และบุคลากรจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
23 กุมภาพันธ์ 2564
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 7 ณ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 7 ณ สวนสามพราน ซึ่งจัดโดยสามพรานโมเดลกับจังหวัดนครปฐม เพื่อขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ เมื่อวันที่ 11-13 ธันวาคม 2563 ภายใต้แนวคิด “เราปรับ...โลกเปลี่ยน” ชีวิตวิถีใหม่ ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์   ซึ่งประชาชนได้ให้ความสนใจมาเลือกสินค้าเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ที่รักและห่วงใยสุขภาพ ภายในงานมีพืชผัก อาหารอินทรีย์ และยังมาเรียนรู้มาหาแรงบันดาลใจใหม่ ๆ เพื่อการปรับตัว พึ่งพาตนเอง สร้างการเปลี่ยนแปลง และมีการคุมเข้มให้ห่างไกลจากโควิด-19  โดยได้รับเกียรติจากหม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานพิธีเปิดงาน                   โดยสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้ดำเนินการออกบูธแสดงสินค้าเพื่อให้บริการด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา  อรรคนิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ทำหน้าที่แนะนำให้ความรู้และความเข้าใจการใช้ผลิตภัณฑ์แก่ผู้เข้าเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย
24 ธันวาคม 2563
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพ ในงานฮักงานข้าวมาร์เก็ตแฟร์ (Hug Khao Market Fair) 2563
เมื่อวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมาสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้รับเชิญจากองค์กรเมอร์ซี่คอร์ (Mercy Corps) ให้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพ ในงานฮักงานข้าวมาร์เก็ตแฟร์ (Hug Khao Market Fair) 2563 ณ ลานกิจกรรมกลางแจ้ง ด้านหน้าห้างบิ๊กซี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี           ทั้งนี้สถาบันฯ ได้มีการออกบูธสร้างความรู้และความเข้าใจ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 นำโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา  อรรคนิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และนายพัฒน์  โกจินอก หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมปัจจัยการผลิต ได้เป็นวิทยากรในการอบรม ณ บ้านสวนคุณตา แอนด์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 โดยให้ความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มเกษตรกรในโครงการฮักข้าว
2 ธันวาคม 2563
ต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) และคณะ ในการลงพื้นที่ติดตามงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ
ต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) และคณะ ในการลงพื้นที่ติดตามงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์        เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) ได้กำหนดประชุมและลงพื้นที่หารือร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (Center of Excellent : CoE) ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC (Agritech and Innovation Center) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้นที่ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการและนำเสนอแนวทางการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13 พฤศจิกายน 2563
ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ พบปะเกษตรจังหวัดพะเยา
ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ พบปะเกษตรจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา  อรรคนิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วยทีมงานที่ปรึกษา เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อดำเนินงานเก็บข้อมูลภายใต้กิจกรรมการวิเคราะห์ผลกระทบจากการดำเนินโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ณ จังหวัดพะเยา นั้น          ในโอกาสนี้ ได้พบปะหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ คุณสวัสดิ์ กะรัตน์ เกษตรจังหวัดพะเยา คุณชิชานา  จันทร์เปา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และคุณกรณ์สิรี  อภิสิริรัชฎ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
24 กันยายน 2563
มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
12 มิถุนายน 2563
ทางกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการฉีดพ่นยาเพื่อฆ่าเชื้อโควิด19
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ทางกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการฉีดพ่นยาเพื่อฆ่าเชื้อโควิด19 ภายในสำนักงาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
27 มีนาคม 2563
ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาและส่งเสริมสังคม บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคุณชลวิทย์ สุขอุดม ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาและส่งเสริมสังคม บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมกิจการของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
25 กุมภาพันธ์ 2563
บริษัท เดอะสุขขะเฮ้าส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เข้าเยี่ยมชมงานของสถาบันฯ
เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2563 ทางบริษัท เดอะสุขขะเฮ้าส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้พากลุ่มผู้บริโภคจากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้รักและใส่ใจในการดูแลสุขภาพ จานวน 8 คนเข้าเยี่ยมชมการทางานในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  แกลลอรี่ข้าว และโรงผลิตจุลินทรีย์ ของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
25 กุมภาพันธ์ 2563
ดูทั้งหมด
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ รอบที่ 2
ประชาสัมพันธ์ค่ะ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ รอบที่ 2 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ
28 ตุลาคม 2563
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ขยายเวลาแนวปฏิบัติของบุคลากรสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รอบที่ 2
12 มิถุนายน 2563
ให้บริการและจำหน่ายจุลินทรีย์ชีวภาพสุตรต่างๆ
25 กุมภาพันธ์ 2563
ให้บริการที่ปรึกษา / อบรม / โครงการต่างๆ
25 กุมภาพันธ์ 2563
ให้บริการห้องปฏิบัติภายใต้ระบบ ISO17025 : 2000
25 กุมภาพันธ์ 2563
ดูทั้งหมด
ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
15/10/2563 9:00:59
ขอเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในรายการวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 43 รายการ
16/8/2561 15:59:44
เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อสืบราคาเบื้องต้นในรายการวัสดุก่อสร้างไฟฟ้าและวิทยุ
16/8/2561 15:47:48
ขอเชิญชวนยื่นเสนอเพื่อสืบราคาเบื้องต้นในรายการวัสดุงานบ้านงานครัว ครั้งที่ ๒
31/7/2561 13:19:10
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในรายการการจัดจ้างออกแบบบรรจุภัณฑ์ จำนวน 40 รายการ
26/7/2561 10:56:41
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
18/7/2561 21:34:51
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วัสดุคอมพิวเตอร์ ๒๐ รายการ
18/7/2561 21:34:38
เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อสืบราคาเบื้องต้นในการจัดจ้างดำเนินการออกแบบบรรจุภัณฑ์
18/7/2561 21:26:04
เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อสืบราคาเบื้องต้นในรายการวัสดุงานบ้านงานครัวของสถาบันฯ
11/7/2561 20:18:40
ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อสืบราคาเบื้องต้นในรายการวัสดุคอมพิวเตอร์
12/6/2561 8:38:11
 ดูทั้งหมด
ห้องปฏิบัติการ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) ได้ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017
18/2/2564 14:21:56
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (e-bidding)
30/12/2563 16:20:34
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ รอบที่ 2
28/10/2563 17:47:31
แจ้งข่าวจากห้องปฏิบัติการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)
13/8/2563 1:55:21
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ขยายเวลาแนวปฏิบัติของบุคลากรสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
12/6/2563 10:53:53
สยยท.จับมือ ม.แม่โจ้ เดินหน้าร่วมแก้ไขปัญหายางพาราอย่างครบวงจร
4/12/2560 8:46:18
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
1/1/2557 0:00:00
ประกาศงดรับตัวอย่าง ตั้งแต่ 3-11 พ.ค. 2555
5/1/2555 15:10:31
งดรับตัวอย่าง ช่วง 18-22 พฤษภาคม 2554
5/12/2554 14:23:04
 ดูทั้งหมด