สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS).pdf
ประกาศ กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานตามวัตถุประสงค์ของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์.pdf
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราการจำหน่ายสารชีวภัณฑ์.pdf
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์อิเล็กตรอน.pdf
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง.pdf
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องประชุม.pdf
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าธรรมเนียมการบริการวิเคราะห์ทดสอบห้องปฏิบัติการ.pdf

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Institute of Product Quality and Standardization, Maejo University

 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 0 5387 5646 หรือ 0 5387 5643  e-mail : saraban.iqs@mju.ac.th