ที่ปรึกษาระบบมาตรฐาน

       การทำเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลเป็นทางเลือกสุดท้ายของการเกษตรประเทศไทยเพราะสามารถแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ลดต้นทุน เพิ่มรายได้และเพื่อคนรุ่นต่อไปได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือทุนทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน คือไม่ทำลายแม่ธรณี ไม่ทำลายแม่โพสพและไม่ทำลายแม่คงคา เกษตรกรปลูกเพื่อบริโภคเองเหลือแล้วขายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการทำการเกษตรแบบไม่พึ่งพิงปัจจัยการผลิตจากต่างชาติ โดยใช้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศ เกษตรกรรวมกลุ่มวางแผนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ไม่ปลูกพร้อมกันหรือต่างคนต่างปลูกเพราะอาหารทุกวันนี้มีความจำเป็นยิ่งกว่าอื่นใด และประเทศไทยไม่ต้องนำเข้าผักผลไม้หรืออาหารจากต่างประเทศ คนไทยปลูกคนไทยรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลคนไทยบริโภคและคนไทยขาย (Kitchen of the World) ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเกษตรกรสุขภาพดีทั่วหน้าและมีรายได้ตลอดปี โดยราคาขึ้นอยู่กับกลุ่มเกษตรกรเท่านั้น ราคาต้องไม่ถูกและไม่แพงจนจำหน่ายไม่ได้หรือขาดทุน

       สถาบันฯ สนับสนุนให้ระบบการเกษตรของไทย เป็นระบบการค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade) คือ win win win และ win หมายถึง ผู้ผลิตชนะ ผู้จัดส่งชนะ ผู้ค้าปลีกชนะ และผู้บริโภคชนะ นอกจากนี้การทำการเกษตรแบบใหม่ต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability)      

     มาตรฐาน GMP/HACCP (Codex)
     มาตรฐาน GAP
     มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
     มาตรฐาน ISO 22000
     มาตรฐาน HALAL
     วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
    การจัดอบรม
     หัวข้อการฝึกอบรม

ติดต่อสอบถาม: สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 053-875643   IQS Maejo 


ปรับปรุงข้อมูล 11/6/2563 14:11:44
, จำนวนการเข้าดู 433