สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ร่วมกับสำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดทำโครงการกิจกรรมสร้างศักยภาพตลาดสินค้ามาตรฐานคุณภาพเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่ภาคอีสาน(กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์) ทั้งนี้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องการทำมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ จึงได้กำหนดให้มีการดำเนินกิจกรรมสร้างศักยภาพตลาดสินค้ามาตรฐานคุณภาพเกษตรอินทรีย์   ให้กับสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร  และสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปข้าว  ที่อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือระดับห่วงโซ่อุปทาน  โดยเห็นว่าการเข้าถึงตลาดใหม่ที่สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้า ด้วยการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในกลุ่ม Cluster ที่มีศักยภาพโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปข้าว โดยมุ่งเน้นการพัฒนา ให้มีการเตรียมความพร้อมในการขอการรับรองคุณภาพมาตรฐานวัตถุดิบและมาตรฐานการแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ (Organic)  ในสถาบันมาตรฐานระดับสากล

ทั้งนี้สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้เริ่มเปิดโครงการโดยการจัดประชุมกลุ่มเกษตรกรสี่จังหวัดในกลุ่ม ร้อยแก่น สารสินธุ์ ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 และ 1-5 มีนาคม 2556

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3828

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      68