สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศได้นำคณะผู้เข้าร่วมโครงการชุมชนสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมชมสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เรียนรู้เชิงประจักษ์ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของสังคมที่มีความคิดแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม อันจะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ ดันนั้น ผู้อำนวยการสถาบันฯ รองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น ได้ให้การบรรยายในเรื่องวิวัฒนาการด้านการเกษตรและการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันต่อไป รวมถึงพาคณะเยี่ยมชมผลงาน และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาตร์ของสถาบันฯ ด้วยเช่นกัน

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 5144

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      68