สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2555 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้ต้อนรับผู้ประกอบการสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ตามโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงตลาดสินค้าอินทรีย์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิจิตร โดยมีดร.กชพร ศิริโภคากิจ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง และรองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้นให้การต้อนรับและบรรยายการขยายการผลิตแลพการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการหลังรับฟังการบรรยาย

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 6092

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      72