สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการผลิตพืช ผัก และสมุนไพรอินทรีย์ สำหรับเรือนจำชั่วคราวภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยจัดทำโครงการพัฒนาระบบการผลิตพืช ผัก และสมุนไพรอินทรีย์ สำหรับเรือนจำชั่วคราว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งจะถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านกระบวนการผลิตพืชผัก และสมุนไพรอินทรีย์ รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูปเบื้องต้นสมุนไพร ให้กับกลุ่มผู้ต้องขัง ซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากโครงการไปพัฒนาเป็นอาชีพเลี้ยงตนและครอบครัวได้ โดยเริ่มจากการเข้าอบรมการทำเกษตรอินทรีย์ให้แก่ผู้ต้องขัง เรือนจำชั่วคราว จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 30 พฤศจิการยน 2555

ปรับปรุงข้อมูล : 12/11/2555 9:27:56     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 6161

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      75