สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

ตามบันทึกข้อตกลงที่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยินดีให้การสนับสนุนงานด้านวิชาการเกี่ยวกับ การวิจัย ส่งเสริม ถ่ายทอดเทคโนโลยี และพัฒนาความรู้ในการอบรมและฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ พลังงานทดแทนและด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควรแก่กรมราชทัณฑ์ ทั้งนี้ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 รองศาตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้ร่วมลงนามแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ ในโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการกำลังใจ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ท่านประเสริฐ จันทรรวงทอง มาเป็นประธานในพิธี

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 8142

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      75