สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน (IQS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาแม่ริม จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้เชื้อราไตรโคเดอม่าร่วมกับไคตินสำหรับการเตรียมการผลิตพืชปลอดภัย” ให้แก่กลุ่มเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. และผู้ที่สนใจทั่วไปจำนวน 87 คน โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เครือข่ายภาคเหนือ ในงานนี้ นายสมศักดิ์ เศรษฐชัยยันต์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การฝึกอบรมโดยได้รับเกียรติจาก ผศ. สุรพงษ์ เลิศทัศนีย์ ผู้อำนวยการ สวทช. ภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและ รศ. ดนุวัต เพ็งอ้น ผู้อำนวยการสถาบัน IQS ร่วมบรรยายพิเศษ จากนั้นผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้ทดลองการทำไคโตซานจากหอยเชอรี่ด้วยตัวเอง

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1381

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      75