สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 เทศบาลตำบลเวียงมอกได้นำคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลเวียงมอก ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเวียงมอก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงมอก พนักงานและพนักงานจ้างเข้าเยี่ยมชมดูงานและฝึกอบรมการเกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผู้อำนวยการสถาบันฯ รองศาสตราจารย์ ดนุวัติ เพ็งอ้น เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องเกษตรอินทรีย์ และนำกลุ่มผู้ดูงานเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และดูผลงานด้านเกษตรอินทรีย์ของสถาบันฯ

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 5463

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      75