สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

เมื่อวันที่ 2-7 ตุลาคม 2553 นักศึกษาสาขาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 5 คนเข้าฝึกงานภายในที่ฐานเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ จำนวน 32 ชั่วโมง ตามหลักสูตรการศึกษาปริญญาตรีสาขาพืชไร่ ซึ่งนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงในฟาร์ม ตั้งแต่การทำน้ำหมักชีวภาพสำหรับบริโภคเพื่อสุขภาพ การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ การดูแปลงเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ งานนี้ได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมจากนายชินอิศเรศ ฐิติชาตินันท์ หัวหน้างานฯ ซึ่งถ่ายทอดให้อย่างเต็มที่

ปรับปรุงข้อมูล : 2/3/2554 3:46:02     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3777

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      75