สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

ตามที่ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นที่ปรึกษาและดำเนินการโครงการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าข้าวจากระดับชุมชนสู่ตลาดยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคเหนือ ๑๖ จังหวัด ในระหว่างวันที่ ๙ และ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์สินค้าและการเข้าสู่การค้าข้าวในตลาดสมัยใหม่ เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรได้รับความรู้ในเรื่องดังกล่าว โดยผู้อำนวยการสถาบันฯ รองศาสตราจารย์ ดนุวัติ เพ็งอ้น ยังได้ให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรในเรื่องเกษตรอินทรีย์ ทั้งนี้พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ นายชัยยันต์ ยอดคำ ได้เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการโดยได้รับเกียรติจากคุณอัญชนา วิทยาธรรมธัช เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติการบรรยายในหัวข้อ การเข้าสู่การค้าข้าวในตลาดสมัยใหม่ โดย คุณสุดใจ สูนาสวน รองเลขาธิการ สำนักงาน ก.ส.ล. ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ได้มีการฝึกอบรมในเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของข้าวและผลิตภัณฑ์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธยา พิมพ์พิไล และการบรรยายหัวข้อ เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญาในงานบรรจุภัณฑ์โดย อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร ด้วยเช่นกัน

 

ปรับปรุงข้อมูล : 8/10/2555 17:53:34     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 5965

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิทยากรตัวคูณด้านมาตรฐานสินค้า (TOT) เรื่อง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การผลิต การแปรรูป การแสดงฉลาก และการจำหน่ายผลิตผล และผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (มกษ.9000-2564) ฐานเกษตรอินทรีย์และข้อกำหนด ตาม มกษ.9000-2564
เมื่อวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กรผกา  อรรคนิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วยนายรุ่งโรจน์  มณี รองผู้อำนวยการฯ และนายวรินทร  โภคารัตน์ ที่ปรึกษาระบบมาตรฐานสากล เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิทยากรตัวคูณด้านมาตรฐานสินค้า (TOT) เรื่อง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การผลิต การแปรรูป การแสดงฉลาก และการจำหน่ายผลิตผล และผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (มกษ.9000-2564) ณ โรงแรม ทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นผู้จัดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรตัวคูณด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ให้ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ที่ใด้ไปใช้เป็นแนวทางในการถ่ายทอดสื่อสาร และให้คำแนะนำด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร แก่ผู้ที่สนใจขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากรตัวคูณที่ได้รับรองความสามารถจาก มกอช. ต่อไป
20 กุมภาพันธ์ 2567     |      149
พิธีทำบุญอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี พ.ศ. 2567
เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ กำหนดจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี พ.ศ. 2567 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลรวมทั้งเรียกขวัญกำลังใจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการทำกิจกรรมร่วมกันของบุคลากรภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระหว่างหน่วยงาน บุคลากร ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยภายในอาคารประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร, สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร, หน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ข้าว คณะวิทยาศาสตร์, หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร และสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยพิธีจัดขึ้น ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ  มี รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน  มะโนชัย) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมนี้มีผู้บริหารหน่วยงานภายในอาคาร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา  อรรคนิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS), รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์  สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร, อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย  ยมเกิด ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร (ICAPS), ดร.นรินทร์  ท้าวแก่นจันทร์ อาจารย์หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร และบุคลกรที่ปฏิบัติงานภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ร่วมทำบุญ
13 กุมภาพันธ์ 2567     |      463
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ นำคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเกิ่นเทอ (Can Tho University) ประเทศเวียดนาม เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ นำคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเกิ่นเทอ (Can Tho University) ประเทศเวียดนาม เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์เมื่อวันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์  จิตมนัส โดยนำคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเกิ่นเทอ (Can Tho University) ประเทศเวียดนาม เพื่อเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ โดยมีนายชินกฤต  ศรีนวล นายพาตี้ลูลา  โอ่โดเชา และนางสาวธนพร  ดวงเดช บุคลากรกรของสถาบัน ให้การต้อนรับพร้อมนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ณ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
3 มกราคม 2567     |      1495
ข่าวพิธีปิดโครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรที่ยื่นขอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล IFOAM และพิธีเปิดนิทรรศการ เกษตร อาหาร และสุขภาพ ร่วมเฉลิมฉลองงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี
ข่าวพิธีปิดโครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรที่ยื่นขอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล IFOAM และพิธีเปิดนิทรรศการ เกษตร อาหาร และสุขภาพ ร่วมเฉลิมฉลองงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดพิธีปิดโครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรที่ยื่นขอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล IFOAM และพิธีเปิดนิทรรศการ เกษตร อาหาร และสุขภาพ ร่วมเฉลิมฉลองงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ เกษตร อาหาร และสุขภาพ ร่วมเฉลิมฉลองงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี พร้อมทั้ง แสดงปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ ต้นทุนที่ทำกินสู่ความมั่นคงด้านเกษตร อาหาร และสุขภาพ นอกจากนี้ยังให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดโครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกรที่ยื่นขอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล IFOAM จำนวน 59 ราย ทั้งนี้ สถาบันฯ ยังจัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง การเพิ่มมูลค่าสินค้าและขยายโอกาสทางการตลาดของสินค้าเกษตรอินทรีย์มาตรฐานสากล โดยได้รับเกียรติจากคุณชัดชาญ เอกชัยพัฒนกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (โอ้กะจู๋) คุณธีรพงศ์ ศงสนันทน์ ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท ตันตราภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต (1994) จํากัด (ริมปิงซุปเปอร์มาเก็ต) และคุณชฤทธิพร เม้งเกร็ด กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิสังคมสุขใจ และสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย ซึ่งทั้ง 3 ท่าน ได้แชร์ประสบการณ์และมุมมองทางด้านตลาดของสินค้าเกษตรอินทรีย์ และโอกาสของเกษตรกรที่ขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังจัดกิจกรรม Business Matching เพื่อสร้างโอกาสในการเจรจาธุรกิจและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ และภาคธุรกิจ โดยได้เชิญ ภาคธุรกิจทางการเกษตร Buyer อาทิ บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (โอ้กะจู๋), บริษัท ตันตราภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต (1994) จํากัด (ริมปิงซุปเปอร์มาเก็ต), สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (สามพรานโมเดล), บริษัท เทอดวลัย อินเตอร์เทรด จำกัด, บริษัท พูนผล โกลบอล จำกัด, บริษัท คิว บ็อคซ์ พอยท์ จำกัด (ฟาร์มบุ๊ค), โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่, บริษัท ทุ่งสุวรรณ ออร์แกนิคฟาร์ม จำกัด
21 ธันวาคม 2566     |      2516