สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

ตามที่ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นที่ปรึกษาและดำเนินการโครงการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าข้าวจากระดับชุมชนสู่ตลาดยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคเหนือ ๑๖ จังหวัด ในระหว่างวันที่ ๙ และ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์สินค้าและการเข้าสู่การค้าข้าวในตลาดสมัยใหม่ เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรได้รับความรู้ในเรื่องดังกล่าว โดยผู้อำนวยการสถาบันฯ รองศาสตราจารย์ ดนุวัติ เพ็งอ้น ยังได้ให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรในเรื่องเกษตรอินทรีย์ ทั้งนี้พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ นายชัยยันต์ ยอดคำ ได้เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการโดยได้รับเกียรติจากคุณอัญชนา วิทยาธรรมธัช เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติการบรรยายในหัวข้อ การเข้าสู่การค้าข้าวในตลาดสมัยใหม่ โดย คุณสุดใจ สูนาสวน รองเลขาธิการ สำนักงาน ก.ส.ล. ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ได้มีการฝึกอบรมในเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของข้าวและผลิตภัณฑ์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธยา พิมพ์พิไล และการบรรยายหัวข้อ เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญาในงานบรรจุภัณฑ์โดย อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร ด้วยเช่นกัน

 

ปรับปรุงข้อมูล : 8/10/2555 17:53:34     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 5949

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      75