สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เริ่มดำเนินโครงการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชาสู่ตลาดต่างประเทศ เพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรี (FTA) โดยการฝึกอบรมผู้ประกอบการชาเพื่อเตรียมจัดทำระบบ GMP Codex โดยนายศุภกิจ สอนประจักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และฝึกอบรมอบรมเกี่ยวกับการผลิตปัจจัยทางการเกษตรสำหรับชาอินทรีย์ โดยรองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น ผู้อำนวยการสถาบันฯ

ปรับปรุงข้อมูล : 2/1/2554 1:14:01     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1217

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      75