สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ และคณะกรรมการกองทุนขยะแต่ละหมู่บ้าน จังหวัดเชียงราย ได้เข้าทัศนศึกษาดูงานที่สถาบันตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อการทำการเกษตรอินทรีย์ จากรองผู้อำนวยการฝ่่ายบริหาร นายศุภชัย สุทธิเจริญ และได้เยี่ยมชมศึกษาดูวิธีปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ของสถาบันฯ ทั้งนี้ยังได้เข้าชมศูนย์วัฒนธรรมเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตการทำการเกษตรล้านนาแบบดั้งเดิมด้วยเช่นกัน

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4363

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      75