สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีปริมาณการผลิตข้าวสูงสุดเป็นอันดับ 1 และเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก จากการสำรวจข้อมูลพบว่า ข้าวที่ผลิตในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นของสมาชิกสหกรณ์ และสหกรณ์เป็นผู้รวบรวมข้าวจากสมาชิกส่งออกขายให้กับบริษัทส่งออกไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศ 

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล   อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการศูนย์อาเซียนเพื่อการพัฒนาสหกรณ์การเกษตร (ACEDAC) ครั้งที่ 19  เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีตัวแทนสหกรณ์จากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศเข้าร่วม ได้แก่ บรูไน  กัมพูชา   อินโดนีเซีย  ลาว มาเลเซีย  พม่า  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  ไทย เวียดนาม และตัวแทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วม เพื่อหารือและกำหนดกรอบความร่วมมือ รวมถึงผลักดันกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะมีผลต่อการพัฒนางานสหกรณ์ในภูมิภาคอาเซียนให้เดินหน้าต่อไปในอนาคต     

นายสมชาย กล่าวด้วยว่า การเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวกับประเทศต่าง ๆ ของอาเซียน จะนำไปสู่การรวมกลุ่มตลาดข้าวภูมิภาคประเทศอาเซียน หรือ
อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เก็ต ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสหกรณ์ในภูมิภาคนี้ โดยใช้สินค้าข้าวเป็นตัวนำไปสู่ความร่วมมือด้านอื่น ๆ ที่จะตามมา และนำไปสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสหกรณ์ในระดับภูมิภาคอาเซียนได้ในที่สุด

นายชูเกียรติ  ปันตา ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์จังหวัดลำพูน จำกัด กล่าวว่า  การเชื่อมโยงตลาดข้าวสหกรณ์กับต่างประเทศเป็นสิ่งที่จำเป็น ที่ผ่านมาชุมนุมสหกรณ์จังหวัดลำพูนได้มีการเชื่อมโยงตลาดข้าวสหกรณ์กับผู้นำเข้าข้าวกับประเทศสิงคโปร์ตามโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์เพื่อการส่งออก ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าและการค้าที่เป็นธรรม และมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างชุมนุมสหกรณ์จังหวัดลำพูน จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัดสุขขะเฮาส์ ประเทศสิงคโปร์ กับสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้       

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเกิดจากความต้องการข้าวอินทรีย์คุณภาพดี เพื่อขายให้แก่ผู้บริโภคในสิงคโปร์เป็นการตอบแทนต่อสังคม และความต้องการช่วยเหลือให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้น ซึ่งโครงการนี้ทั้งสามฝ่ายมีความรับผิดชอบที่แตกต่างกันออกไป โดยลักษณะพิเศษของข้าวสารชุมนุมฯ คือไม่มีการใช้สารเคมีในทุกขั้นตอนการผลิต เป็นข้าวกล้องแต่มีการขัดถลอก 5% เพื่อให้ข้าวมีความอ่อนนุ่มแต่ยังคงรักษาคุณค่าทางอาหารไว้ ข้าวอินทรีย์ที่ชุมนุมฯ ผลิตมีอยู่ 2-3 ชนิด แต่ที่ผลิตมากที่สุดคือ ข้าวหอมมะลิแดง ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีความอ่อนนุ่ม แตกต่างจากข้าวแดงทั่วไป 

“เราจะให้ความใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต ไม่เน้นปริมาณแต่เน้นคุณภาพ   ทำให้ข้าวของชุมนุมฯ ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีในตลาดสิงคโปร์ เนื่องจากระบบการปลูกข้าวที่ได้มาตรฐาน มีกระบวนการตรวจสอบที่น่าเชื่อถือ ขณะเดียวกันในการทำธุรกิจกับทางสิงคโปร์ ชุมนุมฯ ทำการค้าด้วยความซื่อสัตย์ ไม่เอาเปรียบลูกค้า ผลิตและจำหน่ายสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ และมีการวิจัยและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ ทั้งด้านบุคลากร ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และการตลาด ประโยชน์จากการดำเนินโครงการดังกล่าวส่งผลให้เกษตรกรสมาชิกจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดประมาณ 5-8 บาทต่อกิโลกรัม และมีความเสี่ยงลดลงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” นายชูเกียรติกล่าว

ทั้งหมดเป็นตัวอย่างของการดำเนินธุรกิจตลาดข้าวสารสหกรณ์ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งสหกรณ์อื่น ๆ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดข้าวกับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนได้ ซึ่งในอนาคตกรมส่งเสริมสหกรณ์ยังมีแนวคิดที่จะให้มีการสร้างเครือข่ายสินค้าเกษตรที่สำคัญ ๆ อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน พืชไร่ พืชผัก ผลไม้ ปศุสัตว์ ประมง โคนม ฯลฯ ในตลาดอาเซียนอีกด้วย โดยให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันผ่านเว็บไซต์ของ ACEDAC รวมทั้งตัวแทนสมาชิกยังได้เสนอให้มีการจัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์อาเซียนในงานวันสหกรณ์แห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นครั้งแรกในเร็ว ๆ นี้อีกด้วย.

credit from http://www.dailynews.co.th/agriculture/135223

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4974

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิทยากรตัวคูณด้านมาตรฐานสินค้า (TOT) เรื่อง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การผลิต การแปรรูป การแสดงฉลาก และการจำหน่ายผลิตผล และผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (มกษ.9000-2564) ฐานเกษตรอินทรีย์และข้อกำหนด ตาม มกษ.9000-2564
เมื่อวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กรผกา  อรรคนิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วยนายรุ่งโรจน์  มณี รองผู้อำนวยการฯ และนายวรินทร  โภคารัตน์ ที่ปรึกษาระบบมาตรฐานสากล เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิทยากรตัวคูณด้านมาตรฐานสินค้า (TOT) เรื่อง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การผลิต การแปรรูป การแสดงฉลาก และการจำหน่ายผลิตผล และผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (มกษ.9000-2564) ณ โรงแรม ทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นผู้จัดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรตัวคูณด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ให้ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ที่ใด้ไปใช้เป็นแนวทางในการถ่ายทอดสื่อสาร และให้คำแนะนำด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร แก่ผู้ที่สนใจขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากรตัวคูณที่ได้รับรองความสามารถจาก มกอช. ต่อไป
20 กุมภาพันธ์ 2567     |      149
พิธีทำบุญอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี พ.ศ. 2567
เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ กำหนดจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี พ.ศ. 2567 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลรวมทั้งเรียกขวัญกำลังใจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการทำกิจกรรมร่วมกันของบุคลากรภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระหว่างหน่วยงาน บุคลากร ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยภายในอาคารประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร, สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร, หน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ข้าว คณะวิทยาศาสตร์, หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร และสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยพิธีจัดขึ้น ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ  มี รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน  มะโนชัย) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมนี้มีผู้บริหารหน่วยงานภายในอาคาร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา  อรรคนิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS), รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์  สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร, อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย  ยมเกิด ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร (ICAPS), ดร.นรินทร์  ท้าวแก่นจันทร์ อาจารย์หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร และบุคลกรที่ปฏิบัติงานภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ร่วมทำบุญ
13 กุมภาพันธ์ 2567     |      463
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ นำคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเกิ่นเทอ (Can Tho University) ประเทศเวียดนาม เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ นำคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเกิ่นเทอ (Can Tho University) ประเทศเวียดนาม เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์เมื่อวันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์  จิตมนัส โดยนำคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเกิ่นเทอ (Can Tho University) ประเทศเวียดนาม เพื่อเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ โดยมีนายชินกฤต  ศรีนวล นายพาตี้ลูลา  โอ่โดเชา และนางสาวธนพร  ดวงเดช บุคลากรกรของสถาบัน ให้การต้อนรับพร้อมนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ณ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
3 มกราคม 2567     |      1495
ข่าวพิธีปิดโครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรที่ยื่นขอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล IFOAM และพิธีเปิดนิทรรศการ เกษตร อาหาร และสุขภาพ ร่วมเฉลิมฉลองงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี
ข่าวพิธีปิดโครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรที่ยื่นขอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล IFOAM และพิธีเปิดนิทรรศการ เกษตร อาหาร และสุขภาพ ร่วมเฉลิมฉลองงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดพิธีปิดโครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรที่ยื่นขอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล IFOAM และพิธีเปิดนิทรรศการ เกษตร อาหาร และสุขภาพ ร่วมเฉลิมฉลองงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ เกษตร อาหาร และสุขภาพ ร่วมเฉลิมฉลองงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี พร้อมทั้ง แสดงปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ ต้นทุนที่ทำกินสู่ความมั่นคงด้านเกษตร อาหาร และสุขภาพ นอกจากนี้ยังให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดโครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกรที่ยื่นขอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล IFOAM จำนวน 59 ราย ทั้งนี้ สถาบันฯ ยังจัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง การเพิ่มมูลค่าสินค้าและขยายโอกาสทางการตลาดของสินค้าเกษตรอินทรีย์มาตรฐานสากล โดยได้รับเกียรติจากคุณชัดชาญ เอกชัยพัฒนกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (โอ้กะจู๋) คุณธีรพงศ์ ศงสนันทน์ ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท ตันตราภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต (1994) จํากัด (ริมปิงซุปเปอร์มาเก็ต) และคุณชฤทธิพร เม้งเกร็ด กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิสังคมสุขใจ และสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย ซึ่งทั้ง 3 ท่าน ได้แชร์ประสบการณ์และมุมมองทางด้านตลาดของสินค้าเกษตรอินทรีย์ และโอกาสของเกษตรกรที่ขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังจัดกิจกรรม Business Matching เพื่อสร้างโอกาสในการเจรจาธุรกิจและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ และภาคธุรกิจ โดยได้เชิญ ภาคธุรกิจทางการเกษตร Buyer อาทิ บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (โอ้กะจู๋), บริษัท ตันตราภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต (1994) จํากัด (ริมปิงซุปเปอร์มาเก็ต), สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (สามพรานโมเดล), บริษัท เทอดวลัย อินเตอร์เทรด จำกัด, บริษัท พูนผล โกลบอล จำกัด, บริษัท คิว บ็อคซ์ พอยท์ จำกัด (ฟาร์มบุ๊ค), โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่, บริษัท ทุ่งสุวรรณ ออร์แกนิคฟาร์ม จำกัด
21 ธันวาคม 2566     |      2517