สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

                                ตามที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาการรวบรวมกลุ่มอุตสาหกรรมชาในการพัฒนาระบบมาตรฐาน GMP Codex ที่ปรึกษาได้เข้าให้คำปรึกษาโรงงานแปรรูปชาที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ ในจังหวัด เชียงราย โดยโรงงานผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน GMP Codex ได้แก่ บริษัท ใบชาโชคจำเริญ จำกัด  บริษัท ฉุยฟง จำกัด , บริษัท วังพุดตาล จำกัด โรงงานใบชาสยาม และ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุวิรุฬห์ชาไทย รวม 5 โรงงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้จัดให้มีพิธีเปิดป้ายโรงงานชาที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP Codex โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธี และ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1เป็นประธานในพิธี

ภาพประกอบพิธีเปิดป้ายโรงงานผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน GMP Codex

                                                     

                           

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 9364

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2567
เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ร่วมกิจกรรม Big cleaning day ประจำปี 2567 พร้อมหน่วยงานภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประกอบด้วยสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร และหน่วยความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมจำนวน 5 หน่วยงาน โดยมีสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร เป็นผู้จัดกิจกรรมดังกล่าว  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์  สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร เป็นประธาน ในกิจกรรมดังกล่าว ภายในกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ คัดแยกขยะและจัดการขยะในสำนักงาน คัดกระดาษใช้แล้วจำนวน 2 หน้า ร่วมกันปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน ช่วงเวลา 12.00 – 13.00 น. และรับผิดชอบบริเวณสถานที่ทำงานของตนเอง เพื่อร่วมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน ของทุกปี) และ MJU Big cleaning day ประจำปี 2567 ทั้งนี้ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การจัดการของเสียในสำนักงาน แยกขยะ Reuse และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การจัดการของเสียในสำนักงาน แยกขยะ Recycle
10 มิถุนายน 2567     |      97