สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

ข่าวพิธีปิดโครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล
และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรที่ยื่นขอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล IFOAM และพิธีเปิดนิทรรศการ เกษตร อาหาร และสุขภาพ ร่วมเฉลิมฉลองงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี
………………………………………………………………………


เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดพิธีปิดโครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรที่ยื่นขอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล IFOAM และพิธีเปิดนิทรรศการ เกษตร อาหาร และสุขภาพ ร่วมเฉลิมฉลองงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ เกษตร อาหาร และสุขภาพ ร่วมเฉลิมฉลองงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี พร้อมทั้ง แสดงปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ ต้นทุนที่ทำกินสู่ความมั่นคงด้านเกษตร อาหาร และสุขภาพ นอกจากนี้ยังให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดโครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกรที่ยื่นขอมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล IFOAM จำนวน 59 ราย
ทั้งนี้ สถาบันฯ ยังจัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง การเพิ่มมูลค่าสินค้าและขยายโอกาสทางการตลาดของสินค้าเกษตรอินทรีย์มาตรฐานสากล โดยได้รับเกียรติจากคุณชัดชาญ เอกชัยพัฒนกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (โอ้กะจู๋) คุณธีรพงศ์ ศงสนันทน์ ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท ตันตราภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต (1994) จํากัด (ริมปิงซุปเปอร์มาเก็ต) และคุณชฤทธิพร เม้งเกร็ด กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิสังคมสุขใจ และสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย ซึ่งทั้ง 3 ท่าน ได้แชร์ประสบการณ์และมุมมองทางด้านตลาดของสินค้าเกษตรอินทรีย์ และโอกาสของเกษตรกรที่ขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล
นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังจัดกิจกรรม Business Matching เพื่อสร้างโอกาสในการเจรจาธุรกิจและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ และภาคธุรกิจ โดยได้เชิญ ภาคธุรกิจทางการเกษตร Buyer อาทิ บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (โอ้กะจู๋), บริษัท ตันตราภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต (1994) จํากัด (ริมปิงซุปเปอร์มาเก็ต), สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (สามพรานโมเดล), บริษัท เทอดวลัย อินเตอร์เทรด จำกัด, บริษัท พูนผล โกลบอล จำกัด, บริษัท คิว บ็อคซ์ พอยท์ จำกัด (ฟาร์มบุ๊ค), โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่, บริษัท ทุ่งสุวรรณ ออร์แกนิคฟาร์ม จำกัด

ปรับปรุงข้อมูล : 21/12/2566 15:19:07     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2617

กลุ่มข่าวสาร : จดหมายข่าว

ข่าวล่าสุด

ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SME สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 - 16.00 น. นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา  อรรคนิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ นายรุ่งโรจน์  มณี รองผู้อำนวยการ สถาบันฯ พร้อมบุคลากรฝ่ายที่ปรึกษาและโครงการพิเศษ บุคลากรฝ่ายห้องปฏิบัติการ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SME  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พบปะหารือแลกเปลี่ยนความเห็น ข้อเสนอแนะในการส่งเสริม SME ในพื้นที่ภาคเหนือ และเข้าเยี่ยมชมบริการต่าง ๆ ในส่วนของห้องปฏิบัติการ ของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
22 มีนาคม 2567     |      521
ร่วมโครงการอบรมสัมมนา หัวข้อ "การผลิตเกษตรอินทรีย์ตามกฎระเบียบเกษตรอินทรีย์ใหม่ของสหภาพยุโรป (EU Regulation 2018/848)" และ หัวข้อ “ข้อกำหนดกลุ่มเกษตรอินทรีย์ (Group of Operators: Goos) และข้อกำหนดกลุ่มเกษตรอินทรีย์ (Group of Operators : GoOs) และระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) ตามกฎระเบียบสหภาพยุโรปใหม่ (EU regulation 2018/848)"
บุคลากรฝ่ายที่ปรึกษาและโครงการพิเศษ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา หัวข้อ "การผลิตเกษตรอินทรีย์ตามกฎระเบียบเกษตรอินทรีย์ใหม่ของสหภาพยุโรป (EU Regulation 2018/848)" ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 และระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "ข้อกำหนดกลุ่มเกษตรอินทรีย์ (Group of Operators : GoOs) และระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) ตามกฎระเบียบสหภาพยุโรปใหม่ (EU regulation 2018/848)" ณ โรงแรม เอเชียกรุงเทพ ซึ่งจัดโดยโครงการ Arise+ Thailand ดำเนินการโดย The International Trade Centre (ITC) โดยจะนำความรู้ได้มาพัฒนาการบริการวิชาการและส่งเสริมเกษตรกรกรหรือผู้ที่สนใจขอการรับรองมาตรฐานสากล (EU regulation 2018/848) ต่อไป
4 มีนาคม 2567     |      1605
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การใช้เทคนิค Micro-XRF และ FE-SEM ในการวิเคราะห์โครงสร้างชิ้นงานระดับไมโครและนาโนเมตร”
ระหว่างวันที่ 27 -28 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ร่วมกับ บริษัท แอบโซเทค จำกัด กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การใช้เทคนิคไมโครเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์ (Micro-XRF) และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดฟิลด์อิมิชชั่น (FE-SEM) ในการวิเคราะห์โครงสร้างชิ้นงานระดับไมโครและนาโนเมตร เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติ เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้กับนักวิจัย นักศึกษา อาจารย์ ผู้ประกอบการ และบุคลากรที่มีความสน ณ ห้องข้าวสาลี และห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผ่านช่องทางออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมีนางสาวสุชัญญา โกจินอก ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และนายพัฒน์ โกจินอก ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สังกัด สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว
4 มีนาคม 2567     |      2191
เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิทยากรตัวคูณด้านมาตรฐานสินค้า (TOT) เรื่อง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การผลิต การแปรรูป การแสดงฉลาก และการจำหน่ายผลิตผล และผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (มกษ.9000-2564) ฐานเกษตรอินทรีย์และข้อกำหนด ตาม มกษ.9000-2564
เมื่อวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กรผกา  อรรคนิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วยนายรุ่งโรจน์  มณี รองผู้อำนวยการฯ และนายวรินทร  โภคารัตน์ ที่ปรึกษาระบบมาตรฐานสากล เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิทยากรตัวคูณด้านมาตรฐานสินค้า (TOT) เรื่อง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การผลิต การแปรรูป การแสดงฉลาก และการจำหน่ายผลิตผล และผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (มกษ.9000-2564) ณ โรงแรม ทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นผู้จัดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรตัวคูณด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ให้ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ที่ใด้ไปใช้เป็นแนวทางในการถ่ายทอดสื่อสาร และให้คำแนะนำด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร แก่ผู้ที่สนใจขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากรตัวคูณที่ได้รับรองความสามารถจาก มกอช. ต่อไป
20 กุมภาพันธ์ 2567     |      1206