สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดพิจิตร นำโดย นายณัฐวัฒน์  รัตนอุดมวรรณา พนักงานพัฒนาลูกค้า 8 นางจุฑามาศ  ยกยิ่ง พนักงานพัฒนาลูกค้า 8 นายติณณภพ  จึงวัฒนา พนักงานพัฒนาลูกค้า 8 และนายโชค  โตจริง พนักงานพัฒนาลูกค้า 9 และเกษตรกร ทั้งนี้ นายพัฒน์  โกจินอก หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมปัจจัยการผลิต ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ เรื่อง "การใช้จุลินทรีย์ในการเกษตร" เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรให้ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต ณ ห้องข้าวหอมแดง และดูงานการขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา ณ ห้องปฏิบัติการฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมปัจจัยการผลิต อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ปรับปรุงข้อมูล : 22/3/2566 11:34:46     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 471

กลุ่มข่าวสาร : จดหมายข่าว

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      61