สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

               เมื่อวันที่ 7- 8 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เข้าตรวจประเมินใหม่ห้องปฏิบัติการทดสอบ
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา  อรรคนิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
นางริมฤทัย  พุทธวงค์  หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการ และบุคลากรของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวขนิษฐา  อัศวชัยณรงค์ นางลดาพรรณ  แสงคล้าย นางสาวพิลาวรรณ  ห้อยแก้ว และนางสาวกาญจนา  มัจจรี
คณะเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ปรับปรุงข้อมูล : 13/2/2566 9:55:48     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 380

กลุ่มข่าวสาร : จดหมายข่าว

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      61