สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ พบปะเกษตรจังหวัดพะเยา

          เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา  อรรคนิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วยทีมงานที่ปรึกษา เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อดำเนินงานเก็บข้อมูลภายใต้กิจกรรมการวิเคราะห์ผลกระทบจากการดำเนินโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ณ จังหวัดพะเยา นั้น

          ในโอกาสนี้ ได้พบปะหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ คุณสวัสดิ์ กะรัตน์ เกษตรจังหวัดพะเยา
คุณชิชานา  จันทร์เปา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และคุณกรณ์สิรี  อภิสิริรัชฎ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ปรับปรุงข้อมูล : 24/9/2563 16:53:28     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 966

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      75