โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปี 2563 หัวข้อ "แนวทางการควบคุมภายในที่ดี"

ปรับปรุงข้อมูล : 27/8/2563 15:28:40     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 65

กลุ่มข่าวสาร :

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปี 2563 หัวข้อ "แนวทางการควบคุมภายในที่ดี"

             วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 – 16.30 น. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปี 2563
ในหัวข้อ แนวทางการควบคุมภายในที่ดี ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน  บัวจูม รักษาการแทนรองอธิการบดี ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน

             สำหรับการจัดกิจกรรมนี้ มีหน่วยงานวิสาหกิจทั้ง 5 หน่วยงาน เข้าร่วม สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์ ผู้อำนวยการ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
และบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา  ไชยวงศ์ และอาจารย์พัชรินทร์  สามาท อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากร

ข่าวล่าสุด