สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ACT หรือ มกท.) เข้าตรวจสถานประกอบการตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ปรับปรุงข้อมูล : 13/8/2563 1:58:31     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 107

กลุ่มข่าวสาร : จดหมายข่าว

สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ACT หรือ มกท.) เข้าตรวจสถานประกอบการตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

          สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)
โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา  อรรคนิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) 
พร้อมด้วยนายพัฒน์  โกจินอก หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมปัจจัยการผลิต และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ คุณวรัญญา  วงษ์เนตร ผู้ตรวจประเมิน
จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)

          เพื่อตรวจการประกอบการตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ของสถานประกอบการของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)
สำหรับยืนยันการต่ออายุการรับรองมาตรฐานฯ และแผนผลิต พร้อมทั้งประเมินความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นต่ออายุกับ มกท.
รวมทั้งรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมปัจจัยการผลิตต่อไป

ข่าวล่าสุด