การตรวจติดตามห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ปรับปรุงข้อมูล : 13/8/2563 12:44:01     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 68

กลุ่มข่าวสาร : จดหมายข่าว

การตรวจติดตามห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

       สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา  อรรคนิตย์ ผู้อำนวยการสถาบัน
บริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) พร้อมด้วยนางริมฤทัย พุทธวงค์ หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการ และนักวิทยาศาสตร์
ให้การต้อนรับ คุณปราณี  วิเศษ นางสาวณัฎฐ์ชนิดา  มูลพันธ์ และนางณัฐณิชา  วงศ์ใหญ่ คณะผู้ตรวจติดตาม

      เพื่อประเมินความสามรถในการคงรักษาระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2017
ของห้องปฏิบัติการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และประเมินความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการขึ้นทะเบียนกับ มกอช. รวมทั้งรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการทดสอบ
ระหว่างวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2563 
เวลา 9.00 - 17.00 น

ข่าวล่าสุด