จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาคำขอตรวจกระบวนการผลิ

ปรับปรุงข้อมูล : 16/12/2562 10:28:19     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 68

กลุ่มข่าวสาร :

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาคำขอ ตรวจกระบวนการผลิต ควบคุมคุณภาพสินค้าและแหล่งที่มาของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ถั่วลายเสือแม่ฮ่องสอน” ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมปางหมู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน โดยมีคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเป็นประธาน ผู้แทนสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์เป็นกรรมการและเลขานุการ การประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาและรับรองผู้สมัครขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ถั่วลายเสือแม่ฮ่องสอน”  ที่ผ่านการตรวจประเมินทั้งสิ้น 12 ราย

ข่าวล่าสุด