ทางสถาบันฯลงพื้นที่ตรวจประเมินกระบวนการผลิต

ปรับปรุงข้อมูล : 16/12/2562 10:24:58     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 106

กลุ่มข่าวสาร :

ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 คณะทำงานเพื่อพิจารณาคำขอ ตรวจกระบวนการผลิต ควบคุมคุณภาพสินค้าและแหล่งที่มาของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ถั่วลายเสือแม่ฮ่องสอน” (คณะกรรมการ GI ถั่วลายเสือจังหวัด) นำโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจประเมินกระบวนการผลิต ควบคุมคุณภาพสินค้าและแหล่งที่มาของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ถั่วลายเสือแม่ฮ่องสอน” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ อำเภอปางมะผ้า และอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้สมัครขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ถั่วลายเสือแม่ฮ่องสอน” ที่ได้รับการตรวจประเมินจำนวนทั้งสิ้น 12 ราย

ข่าวล่าสุด