สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2562

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดำเนินการเสนอผลการดำเนินงานของสถาบัน IQS ใน 9.5 เดือนของปี งปม.2562

พร้อมทั้ง ถ่ายทอด(ร่าง) แผนดำเนินงานของสถาบัน IQS ประจำปี งปม.2563

โดย ขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดนุวัต เพ็งอ้น ตำแหน่งที่ปรึกษา สถาบัน IQS และ อดีตรองอธิการบดี และ อดีต ผอ.สถาบัน IQS ม.แม่โจ้

และ เปิดรับฟังความคิดเห็นจาก พนง.IQS ทุกๆฝ่ายงาน

# ต่อด้วยในภาคบ่ายเวลาระหว่าง 13.30 -15.00 น. #

สถาบัน iqs นำเสนอผลการดำเนินงานปี งปม.2562 และ แผนการดำเนินงานของสถาบัน iqs ในปี งปม.2563

นำเสนอต่อ รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ทองเลียน บัวจูม) และ ผศ.ดร.กิตตินุช ตัวแทนหน่วยงานทรัพย์สิน ม.แม่โจ้

# ขอบคุณทุกๆท่าน ครับ #

ปรับปรุงข้อมูล : 25/7/2562 22:16:24     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 607

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      75