ประชุมแผนการดำเนินงานของสถาบัน ประจำปี 2563

ปรับปรุงข้อมูล : 25/7/2562 22:16:24     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 203

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2562

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดำเนินการเสนอผลการดำเนินงานของสถาบัน IQS ใน 9.5 เดือนของปี งปม.2562

พร้อมทั้ง ถ่ายทอด(ร่าง) แผนดำเนินงานของสถาบัน IQS ประจำปี งปม.2563

โดย ขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดนุวัต เพ็งอ้น ตำแหน่งที่ปรึกษา สถาบัน IQS และ อดีตรองอธิการบดี และ อดีต ผอ.สถาบัน IQS ม.แม่โจ้

และ เปิดรับฟังความคิดเห็นจาก พนง.IQS ทุกๆฝ่ายงาน

# ต่อด้วยในภาคบ่ายเวลาระหว่าง 13.30 -15.00 น. #

สถาบัน iqs นำเสนอผลการดำเนินงานปี งปม.2562 และ แผนการดำเนินงานของสถาบัน iqs ในปี งปม.2563

นำเสนอต่อ รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ทองเลียน บัวจูม) และ ผศ.ดร.กิตตินุช ตัวแทนหน่วยงานทรัพย์สิน ม.แม่โจ้

# ขอบคุณทุกๆท่าน ครับ #

ข่าวล่าสุด