สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2562 นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรสวนยางพาราแห่งประเทศไทย (สยยท.) พร้อมด้วยเครือข่ายยางพาราบึงกาฬ จ.บึงกาฬ คณะอาจารย์จากวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขต จ.สกลนคร(มทร.) และวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ผู้แทนยาง จ.พิษณุโลก และผู้แทนวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว จ.ระยอง เข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตร ท่องเที่ยว และสุขภาพ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

สืบเนื่องจากมติครม.ครั้งที่ 7/2561 ลว.18 ก.ย. 2561 ที่จ.เพชรบูรณ์ได้จัดสรรงบประมาณ 1,400 ล้านบาทให้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นคลัสเตอร์ยาง(RUBBER ECONOMIC CLUSTER)โดยมอบให้จังหวัดบึงกาฬที่ปลูกยางมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เพื่อเป็นPILOT P ROJECTโดยใช้ชึ่อว่า"บึงกาฬโมเดล" ซึ่งสยยท.ได้ประสานงานในการลงนามMOU ที่จะขับเคลื่อนให้เป็นระบบเมื่อวันที่12 มิ.ย. 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิค จ.บึงกาฬ

โดยการศึกษาดูงานในช่วงเช้า เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ฟังบรรยายเรื่อง”สุขภาพคนไทยกับการกินอาหารเป็นยา” โดย ผศ. ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์ รองคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ และรับฟัง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีเกษตรชุมชน / Well Being Farm Stay กรณีตัวอย่าง โครงการ”สันทรายโมเดล” โดย ผศ. ดร.วันชาติ นภาศรี และฟังการบรรยายและดูงาน “การตรวจคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์” โดยดร.ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน ผู้แทนผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ม.แม่โจ้ (IQS)

ช่วงบ่ายเดินทางสู่สำนักฟาร์ม 907 ไร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับฟังการบรรยายพิเศษ “การพัฒนาพื้นที่เกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ โดย อ.มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและเครือข่ายสำนักฟาร์ม 907 ไร่ และศึกษาดูงานพร้อมฟังบรรยายสรุปนวัตกรรมการจัดการยางพารา โดย อ.ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์ คณะวิศวกรรมฯ ตามด้วยการบรรยายการวิจัยต่อยอดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางค์ โดย ดร.มธุรส ชัยหาญ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์

อนึ่งในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ทางคณะฯได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากและจะได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาปรับใช้ในพื้นที่ ขณะเดียวกันคณะอาจารย์ทั้งจากมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานจ.สกลนคร และวิทยาลัยเทคนิคจ.บึงกาฬ ได้ประสานงานเพื่อเชื่อมโยงในความร่วมมือกับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในอนาคตต่อไป

ปรับปรุงข้อมูล : 19/7/2562 18:16:19     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 659

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      68