สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานเครือข่าย สยยท.ร่วมประชุมหารือกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เรื่องแนวทางการจัดตั้งศูนย์นวตกรรมยาง แม่โจ้ โดยมีผศ. พาวิน มะโนมัย รองอธิการบดี ม.แม่โจ้ เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยรศ.ดนุวัต เพ็งอ้น ผอ.สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์( IQS) ผศ.อุมาพร อุประ คณบดี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม และผู้คณาจารย์จากภาควิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือครั้งนี้ ซึ่งมติที่ประชุมวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการของการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวนี้

การจัดตั้งศูนย์แห่งนี้นอกจากจะเกิดประโยชน์ในด้านการพัฒนาหลักสูตรเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้วยังเป็นการสร้างผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนสร้างผู้ประกอบการใหม่ในด้านยางพาราเพิ่มขึ้น โดยมหาวิทยาลัยมีแนวทางที่จะเชื่อมโยงการเรียนการสอนในคณะต่างๆ ด้วยกัน และเชื่อมโยงกับฟาร์มพื้นที่ต่างภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนจะมีการวิจัยเรื่องยางและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพารา ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมทั้ง ศูนย์แห่งนี้จะเป็นศูนย์นวัตกรรมยางแห่งแรกภาคเหนือในการให้บริการเรื่องยางแบบเบ็ดเสร็จ (one stop survice) การฝึกอบรม และมีการการสร้างเครือข่ายยางนำไปสู่การทำวิสาหกิจชุมชนในการแปรรูปยางเป็นผลิตภัณฑ์ของภาคเหนือ สามารถช่วยแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำให้กับเกษตรกรชาวสวนยางภาคเหนือ และประเทศไทย สอดรับกับนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0

ทั้งนี้ แนวทางการหารือดังกล่าวในครั้งนี้จะได้มีการประชุมหารือ เพื่อพิจารณารายละเอียดร่วมกันอีกครั้งก่อนที่จะนำเสนอท่านอธิการบดี และผู้เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย ก่อนนำเสนอต่อประธานคณะกรรมการนโยบายยางต่อไป

ที่มีของข่าว http://rubberplasmedia.com/

ปรับปรุงข้อมูล : 4/12/2560 8:46:18     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1054

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      63