สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

เมื่อวันที่ 24-28 สิงหาคม 2554 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมออกบูธจัดนิทรรศการในงาน มหกรรมหมอพื้นบ้านนานาชาติ (ICETM 2011)

เชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย มล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำเสนอความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ และการตรวจรับรองแปลงตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล พร้อมทั้งองค์ความรู้เรื่องพืชสมุนไพรตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

1. ต้นน้ำคือ การผลิตที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐาน  และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

2. กลางน้ำ คือ กระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ เช่น กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ และโรงงานผ่านระบบมาตรฐาน GMP ด้านสมุนไพร

3. ปลายน้ำ คือ ผู้นำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไปใช้ในกระบวนการต่างๆ เช่น การผลิตตำรับยาไทย การรักษา การส่งออกและอื่นๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค

ภาพรวมกิจกรรมในงาน มหกรรมหมอพื้นบ้านนานาชาติ (ICETM 2011) เชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

1. การประชุมวิชาการด้านสุขภาพด้วยศาสตร์ทางเลือก

2. นิทรรศการหมอพื้นบ้านนานาชาติ และผลงานทางภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน

3. นิทรรศการของเครือข่ายแพทย์แผนไทยภาครัฐและเอกชน

4. บริการทางการแพทย์

ปรับปรุงข้อมูล : 9/6/2554 11:14:57     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4670

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      78