สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ เทศบาลตำบลหงส์หิน ได้จัดโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมชุมชนในการคัดแยกขยะ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจในเรื่องจัดการขยะอย่างเหมาะสม การหมุนเวียนมาใช้ใหม่ และทราบถึงผลกระทบของมลภาวะสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถนำขยะอินทรีย์มาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ โดยมี รศ.ดร.ดนุวัต เพ็งอ้น ผอ.สถาบันฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้

ปรับปรุงข้อมูล : 9/6/2554 11:08:02     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4375

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      68