สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554 รศ.ดนุวัต เพ็งอ้น ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านเกษตรอินทรีย์ และผู้อำนวยการสถาบัน IQS เข้าร่วมการประชุมสัมมนา Organic Symposium 2011 “ออร์แกนิคไทย ก้าวไกลสู่สากล” ได้เข้าพบ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์          นางพิรมล เจริญเผ่า รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายวิทิต ธีระมังคลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน และนางสาวปานจิตต์ พิศวง พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ปรึกษาด้านนโยบายการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โดยมีเป้าหมาย คือ การเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรอินทรีย์ในภูมิภาคอาเซียน โดยมีการกำหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สู่สากล และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ได้บรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายภาครัฐในการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ มีเข้าร่วมการประชุมสัมมนา 500 คน ในครั้งนี้มี           Mr. Cheang Shen Kai ที่ปรึกษา บริษัท เดอะสุขขะเฮ้าส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการผลิตและตรวจสอบมาตรฐานเพื่อขยายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลก เข้าพบรองนายกและรัฐมนตรีฯในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ปรับปรุงข้อมูล : 9/6/2554 10:55:32     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4603

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      75