สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร “Sufficiency Economy: Learning Organic Agriculture by Doing” ร่วมกับ กรมความร่วมมือฯและสถานทูตไทย ณ ต่างประเทศ โดยมี รองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น ผู้อำนวยการสถาบัน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลและการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์อินทรีย์มาตรฐานสากลสู่ตลาดโลก รวมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นได้นำคณะดูงานเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์ ผู้ผลิตชาผักเชียงดาออแกนิก มาตรฐาน USDA ณ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ปรับปรุงข้อมูล : 17/11/2558 10:54:24     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 677

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      75