สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดโครงการเสวนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เรื่อง “ภูฏานกับนโยบายประเทศเกษตรอินทรีย์ 100% : บทบาทสถาบันอุดมศึกษาในการสนับสนุนนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์เพื่อความมั่นคงทางอาหาร” เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และยกระดับความเข้าใจเรื่องนโยบายส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ของประเทศภูฏาน และบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ ระดับชาติ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ โดยมี กองแผนงาน เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน และได้เยี่ยมชมการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์มาตรฐานสากล ณ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีการส่งเสริมตั้งแต่ระดับแปลง และให้คำปรึกษาในด้านการจัดการระบบเอกสาร รวมทั้งการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

ปรับปรุงข้อมูล : 7/8/2558 15:56:26     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 620

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      75