สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2554  อาจารย์ปราโมทย์ ขลิบเงิน ที่ปรึกษาอธิการบดีฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์ รองผุ้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และนักวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตาม ISO/IEC 17025 แก่ห้องปฏิบัติการทดสอบ จากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

           โดยในครั้งนี้ทางสถาบันฯ ได้รับหนังสือรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการในการทดสอบทางจุลชีววิทยา จากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จำนวน 4 ขอบข่าย ได้แก่

           1. การหาปริมาณโคลิฟอร์มในน้ำ

           2. การหาปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดในน้ำ

           3. การหาปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดในหัวเชื้อจุลินทรีย์

           4. การหาปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดในน้ำหมักชีวภาพ

พร้อมทั้งได้มีการนำเสนอผลงานและภารกิจของสถาบันฯ รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานของสถาบันฯ กับทางกรมวิทยาศาสตร์บริการ และห้องปฏิบัติการของเอกชน ซึ่งได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวอีกด้วย

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 5350

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      68