สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

ตามที่ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับมอบหมายจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ โดยรองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น ผู้อำนวยการสถาบันฯให้ดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักจุลินทรีย์แบบเร่งด่วน โดยให้ หจก.แม่ปิงเกษตรธรรมชาติ ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวให้แก่เกษตรกรนั้น สถาบันฯได้เริ่มดำเนินงานในโครงการดังกล่าว ดังนี้

          ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2554 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตปุ๋ยหมักจุลินทรีย์แบบเร่งด่วน” ครั้งที่ 11 ให้แก่เกษตรกร อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 38 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ปรับปรุงข้อมูล : 6/8/2554 9:51:24     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2593

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      72