สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดการสัมมนาเผยแพร่ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในต่างประเทศ "การทำเกษตรเพื่อตลาดอาเซียน (AEC) และตลาดโลก" ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2556 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และแนวทางการจัดทำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ เสริมสร้าง พัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านการผลิต ด้านการตลาดสินค้าอินทรีย์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จัดหาและเชื่อมโยงตลาดหรือช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรกิตติมศักดิ์ ได้แก่ คุณนิรุตติ์ ศิริจรรยา ดารา นักแสดง และ ที่ปรึกษาอธิการบดี, ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ผู้ทรงคุณวุฒิสภาเกษตรกร (เกษตรอินทรีย์)  คุณปรกชล พรมกังวาน กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด, คุณจำรัส แก้วหลวงผู้ประสานงานเรื่องเกษตรอินทรีย์องค์การสหประชาชาติ (UN), ดร.ขวัญไชย สันติภราภพ ผู้จัดการบริษัท สลันดาออร์แกนิกฟาร์มและผู้ดูแลโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำ และ คุณศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ "เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ" เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การทำเกษตรอินทรีย์

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 8042

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      72