สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้ต้อนรับคณะดูงานจากมูลนิธิการศึกษาไทย และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agricultural Office of the United Nations, FAO) ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาก  FAO, Keml & Sida Sweden, ผู้แทนระดับกรมฯ และองค์กรเอกชนจากประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม ไทยและ จีน จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน “วิธีการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างยาฆ่าแมลง เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยมีนายศุภชัย สุทธิเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับและพาเยี่ยมชมการทำงานของสถาบันฯ และ ดร.ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน นักวิทยาศาสตร์ ให้ความรู้บรรยายในหัวข้อ “การตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้างยาฆ่าแมลงในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป” 

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2063

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      75