สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

เมื่อวันที่ 18-21 เมษายน 2554 เจ้าหน้าที่สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์จำนวน 5 คน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "ข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์และการตรวจติดตามภายใน (ISO/IEC Guide 65 and Internal Auditor) ณ โรงแรมรามา การ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการจัดตั้งหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภันฑ์ คือ "สถาบันรับรองมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์" ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในงานนี้มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากหลายหน่วยงาน อาทิ กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง และบริษัทเอกชนต่างๆ ตามโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปใช้" จัดฝึกอบรมโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เพื่อผ่องถ่ายภาระงานตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรแก่หน่วยงานต่างๆ และสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรผกา อรรคนิตย์

3. นายศุภกิจ สอนประจักษ์

4. นายศุภชัย สุทธิเจริญ

5. นายรุ่งโรจน์ มณี

6. นายพิทักษ์แดน แดงชาติ

7. นายอรรถพล วัฒนสินธุ์

8. นายพัฒน์ โกจินอก

9. นางสาวจันทร ปันชัย

10. นางปานจรีย์ สอนประจักษ์

11. นางสาวสุปราณี แก้วเทียน

12. นายชินอิศเรศ ฐิติชาตินันท์

ปรับปรุงข้อมูล : 5/10/2554 15:42:11     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2035

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      83