สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

เมื่อวันที่ 18-21 เมษายน 2554 เจ้าหน้าที่สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์จำนวน 5 คน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "ข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์และการตรวจติดตามภายใน (ISO/IEC Guide 65 and Internal Auditor) ณ โรงแรมรามา การ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการจัดตั้งหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภันฑ์ คือ "สถาบันรับรองมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์" ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในงานนี้มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากหลายหน่วยงาน อาทิ กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง และบริษัทเอกชนต่างๆ ตามโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปใช้" จัดฝึกอบรมโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เพื่อผ่องถ่ายภาระงานตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรแก่หน่วยงานต่างๆ และสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรผกา อรรคนิตย์

3. นายศุภกิจ สอนประจักษ์

4. นายศุภชัย สุทธิเจริญ

5. นายรุ่งโรจน์ มณี

6. นายพิทักษ์แดน แดงชาติ

7. นายอรรถพล วัฒนสินธุ์

8. นายพัฒน์ โกจินอก

9. นางสาวจันทร ปันชัย

10. นางปานจรีย์ สอนประจักษ์

11. นางสาวสุปราณี แก้วเทียน

12. นายชินอิศเรศ ฐิติชาตินันท์

ปรับปรุงข้อมูล : 5/10/2554 15:42:11     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2087

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2567
เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ร่วมกิจกรรม Big cleaning day ประจำปี 2567 พร้อมหน่วยงานภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประกอบด้วยสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร และหน่วยความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมจำนวน 5 หน่วยงาน โดยมีสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร เป็นผู้จัดกิจกรรมดังกล่าว  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์  สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร เป็นประธาน ในกิจกรรมดังกล่าว ภายในกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ คัดแยกขยะและจัดการขยะในสำนักงาน คัดกระดาษใช้แล้วจำนวน 2 หน้า ร่วมกันปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน ช่วงเวลา 12.00 – 13.00 น. และรับผิดชอบบริเวณสถานที่ทำงานของตนเอง เพื่อร่วมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน ของทุกปี) และ MJU Big cleaning day ประจำปี 2567 ทั้งนี้ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การจัดการของเสียในสำนักงาน แยกขยะ Reuse และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การจัดการของเสียในสำนักงาน แยกขยะ Recycle
10 มิถุนายน 2567     |      90