สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มการผลิตของเกษตรกรเพื่อให้ได้รับการรับรอง GAP แบบกลุ่ม และได้ทำการคัดเลือกกลุ่มที่มีความพร้อมเพื่อยื่นขอการรับรองมารตรฐานการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร โดยมีจำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแดงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น และกลุ่มข้าวอินทรีย์อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้รับการตรวจจากผู้ตรวจประเมินจากสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร (ICAPS) ทั้งนี้คณะผู้ตรวจประเมินได้เข้าตรวจการจัดทำเอกสารระบบควบคุมภายใน และตรวจแปลงข้าวตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรในลำดับต่อไป

ปรับปรุงข้อมูล : 11/1/2556 9:07:32     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2766

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      75