สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

นายศุภชัย สุทธิเจริญ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล และการจัดทำระบบเอกสารควบคุมภายใน ให้แก่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้ให้ความรู้ในเรื่องการทำการเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลและการจัดทำเอกสารระบบควบคุมภายในเพื่อการจดบันทึกข้อมูลการผลิตอย่างเป็นระบบ ให้แก่เกษตรกรที่สนใจและต้องการทำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อรองรับการเปิดตลาด สู่ประชาคมอาเซียน ในอนาคต

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2977

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      82