สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Institute of Product Quality and Standardization | ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | โทรศัพท์ 05 387 5640

รองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้แก่ ดร.ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน นายพัฒน์ โกจินอก นายหัสนัย ธรรมสังวาลย์ และนายฐาปกรณ์ บุญชู ลงพื้นที่ตกลงทำความเข้าใจกับเกษตรกรและนักวิชาการผู้ดูแลงานวิจัยคะน้า ข้าว มะม่วง และลำไย ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการวิเคราะห์ข้อมูลการสลายตัวของสารเคมีตกค้างทางการเกษตรและความอุดมสมบูรณ์ของดิน เพื่อกำหนดระยะเวลาปรับเปลี่ยนสำหรับการผลิตแบบอินทรีย์ ระยะที่ 3 (ตุลาคม 2556 – เมษายน 2558) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างดินน้ำ จากแปลงวิจัยดังกล่าวมาทำการตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้างและวิเคราะห์ธาตุอาหารเบื้องต้นก่อนดำเนินการปลูกพืชทั้ง 4 ชนิดในแปลงวิจัยต่อไป

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1934

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

อบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless”
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จัดอบรม โครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยมือถือ หรือกล้อง DSLR & Mirrorless” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรของสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นคเรศ  รังควัต เป็นวิทยากรบรรยาย และมีนายกานต์พนธ์  ชุมภู เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในหัวข้ออบรมดังกล่าวภาพกิจกรรมตัวอย่างผลงานการฝึกถ่ายภาพของบุคคลากร
1 ธันวาคม 2566     |      75